Noutăți legislative 17-23 August 2020

1. În data de 19.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Principalele completări/modificări aduse Ordonanței de Urgență nr.70/2020 sunt:

Articolul 8, aliniatul (1) al Ordonanței se va modifica după cum urmează: Prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați pot stabili programe individualizate de muncă, cu acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.

De asemenea, casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu destinație servicii medicale spitalicești și programe naționale de sănătate.

2. La data de 20 august 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile.

Câteva din cele mai importante prevederi:

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci” și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Este obligatorie colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din ușă în ușă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în continuare AP.

Persoanele fizice și juridice care generează deșeuri biodegradabile au obligația să depună aceste deșeuri în spațiile indicate sau să le predea operatorilor autorizați pentru colectarea lor.

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție care se sancționează cu amenda de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele fizice, și de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege se fac de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii.

Legea va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării ei.

3. La data de 21.08.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.

Principalele reglementări sunt:

În situația în care sunt elaborate și prezentate în format electronic autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, autorizații și aprobări, documentele și documentațiile din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, piese scrise și desenate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie prezentate integral în formă electronică;

b) să fie semnate de către toți specialiștii prevăzuți de lege cu semnătură electronică calificată eliberată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de un prestator de servicii de încredere calificat;

c) să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de legislația în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Documentele și documentațiile elaborate și asumate de către specialiștii prevăzuți de lege în domeniile construcții, arhitectură și urbanism au aceeași forță juridică indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic, și de tipul semnăturii aplicate, respectiv olografă sau semnătură electronică calificată.

Toate autoritățile administrației publice, instituțiile și entitățile împuternicite de lege să emită avize, acorduri, certificate de urbanism, autorizații de construire sau să avizeze sau să aprobe documentațiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism sunt obligate să primească documentațiile de specialitate în toate etapele prevăzute de lege în situația în care se depun în format electronic, semnate electronic, conform prezentei ordonanțe de urgență, și să le arhiveze în condițiile legislației privind arhivarea electronică.