Noutăți legislative 17-23 Aprilie 2023

1. LA DATA DE 18.04.2023, S-A PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 320, LEGEA NR. 93/2023 PENTRU COMPLETAREA LEGII PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

În vigoare de la 21.04.2023.

Cele mai importante prevederi:

Se introduce un nou articol, art. 1661, care prevede reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată, astfel: „Prin excepție de la prevederile art. 167, creanțele fiscale ale contribuabilului, certe, lichide și exigibile, față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se sting la cererea contribuabilului și prin compensarea acestora cu obligațiile sale restante, curente sau viitoare către bugetul de stat, fără compensare între bugete, indiferent dacă obligațiile și, respectiv, creanțele supuse stingerii sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică. Procedura de stingere și schimb de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, inițiat la propunerea ANAF.

Prin urmare, contribuabilul are acum posibilitatea de a stinge prin compensare creanțele certe, lichide și exigibile pe care le are față de bugetele locale indiferent dacă creanțele sunt administrate de aceeași autoritate publică.

O altă prevedere importantă este că acest nou articol introdus se aplică și pentru stingerea creanțelor asupra bugetelor locale, stabilite prin hotărâri judecătorești rămase definitive până la data de 21.04.2023

2. LA DATA DE 18.04.2023, S-A PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 322, LEGEA NR. 102/2023 PENTRU MODIFICAREA LEGII PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, A LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV, PRECUM ȘI PENTRU COMPLETAREA LEGII PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISMUL

În vigoare de la 21.04.2023

Cele mai importante modificari:

Solicitanții trebuie să publice, în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizației de construire, următoarele informații referitoare la principalele condiții necesar a fi îndeplinite, extrase din conținutul autorizației de construie și al anexelor aferente:

a) numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia;

b) titlul/descrierea proiectului;

c) procentul de ocupare a terenului – P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.;

d) retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate;

e) suprafeţele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfăşurată;

f) regimul de înălţime, numărul de niveluri subterane şi supraterane pentru fiecare construcţie, şi înălţimile

construcţiilor, la cornişă şi maximă pentru fiecare construcţie;

g) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;

h) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării mediului;

i) planul de situaţie; şi

j) planuri cu toate faţadele.

După publicarea acestor informații pe pagina de internet și/sau afișare la sediul autorității publice emitente, aceasta va consemna și va face publică data finalizării operațiunilor de publicitate a autorizației de construire.

Legea mai prevede că „după comunicarea autorizaţiei de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire informaţiile referitoare la numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia, precum și titlul/descrierea proiectului, precum şi să amplaseze în şantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiţiei.

În materia urbanismului, Legea introduce un termen special de prescripție de 1 an de la aprobare pentru atacarea hotărârilor de aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism de către organismele sociale interesate.

În materia contenciosului administrativ se aduc modificări în ceea ce privește termenele de formulare a acțiunilor în anularea și suspendarea actelor administrative.

Astfel, noua prevedere precizează că în cazul actelor administrative pentru care plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, termenul de prescripție de 6 luni pentru introducerea acțiunii în anulare va curge de la data luării la cunoștință a actului.

În materia acțiunii în suspendarea executării actului administrativ formulate pe cale separată de către persoana vătămată, legea modifică art 14 alin. (1) și introduce un termen de 30 de zile pentru formularea acțiunii în suspendare în temeiul art. 14 pentru actele care nu mai pot fi revocate, termen care curge de la luarea la cunoștință a conținutului actului care nu mai poate fi revocat.

Ultima modificare se aduce articolului 15, articol care face referire la suspendarea actului administrativ după formularea acțiunii în anulare. În acest caz, pentru introducerea cererii de suspendare, curge un termen de 60 de zile de la introducerea acțiunii principale.