Noutăți legislative 16-22 Octombrie 2023

1. ÎN DATA DE 16.10.2023 A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 932 NORMA NR. 35/2023 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ NR. 28/2017 PRIVIND UTILIZAREA ACTIVULUI PERSONAL NET AL PARTICIPANTULUI LA UN FOND DE PENSII FACULTATIVE

Cele mai importante prevederi:

La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5 indice 1), cu următorul cuprins:

„(5 indice 1)În cazul transmiterii documentelor prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, mandatarul transmite cererea de plată, semnată cu semnătură electronică calificată de către participant/mandatar, și procura specială autentică, semnată cu semnătură electronică calificată de către notariatele publice, însoțite de copia actului de identitate al participantului/pașaportului emis de către autoritățile române, după caz, și copia actului său de identitate, valabile la data depunerii cererii, în format electronic

La articolul 7, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

 „(9) Anularea unităților de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al participantului se va face în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației prevăzute la art. 5 și se efectuează în aceeași zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (8), din contul operațional în contul DIP pentru plăți eșalonate al fondului de pensii facultative, plata din contul DIP pentru plăți eșalonate către participant realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului.”

La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8.(1) Participantul care beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile Legii pensiilor publice, respectiv de o pensie similară stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică, sau plăți eșalonate, la cerere.”

După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15 indice 1, cu următorul cuprins:

„Art. 15 indice 1.Beneficiarul participantului decedat aflat în plată eșalonată optează pentru încasarea sumei rămase de plată, sub formă de plată unică sau plăți eșalonate, la cerere.”

2. ÎN DATA DE 19.10.2023 A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 944 LEGEA NR. 280/2023 PRIVIND ACCESUL CU PRIORITATE PENTRU FEMEI GRAVIDE, PRECUM ȘI PENTRU PERSOANE ÎNSOȚITE DE COPII CU VÂRSTA DE PÂNĂ LA 5 ANI

Cele mai importante prevederi:

Femeile gravide, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat din cadrul entităților publice și private, precum și la serviciile oferite de acestea, cu excepția cazurilor în care acestea dețin casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru categoriile de persoane enunțate.

Entitățile publice și private au obligația de a amplasa la vedere, lângă casele de marcat/casierii/ghișee sau acolo unde se prestează serviciul oferit de acestea, afișe care să prevadă acordarea de prioritate femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

În spațiile de parcare aparținând entităților publice și private, precum și în spațiile de parcare organizate de către acestea, dacă numărul locurilor de parcare este mai mare de 10, vor fi amenajate, rezervate și/sau semnalizate minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri, pentru parcarea mijloacelor de transport folosite de către femeile gravide, precum și de către persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani. Dacă numărul locurilor de parcare este mai mic de 10, dispozițiile prezentului articol nu se aplică.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenții și se sancționează cu amenda.

3. ÎN DATA DE 20.12.2023 A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 950 ORDINUL NR. 3956/2023 PENTRU APROBAREA MODULUI DE DECONTARE A PRIMELOR DE CARIERĂ, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 58/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ACORDAREA UNEI PRIME DE CARIERĂ DIDACTICĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR, PRECUM ȘI UNEI PRIME DE CARIERĂ PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE STAT, SUPORTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Cele mai importante prevederi:

Categoriile eligibile de beneficiari finali sunt:

a) cadrele didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice din sistemul de învăţământ universitar de stat;
c) personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar, precum şi personalul nedidactic din învăţământul universitar.

Pentru prima de carieră, cheltuielile eligibile sunt formate din:

  • cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
  • cheltuieli pentru echipamente IT;
  • cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora; (iv) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice;

Primele de carieră se acordă sub forma unei măsuri de susținere a activității didactice, pe suport electronic, și se utilizează de către beneficiarii finali eligibili în condițiile stabilite prin ordonanță de urgență.