Noutăți legislative 16-22 Noiembrie 2020

1) La data de 19 noiembrie 2020 a fost publicat, în M.O. nr. 1104, Ordinul nr. 3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Cele mai importante prevederi:

A fost reglementată procedura privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și sunt nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Conform acestei proceduri, obligațiile fiscale administrate de organul fiscal pentru care se pot solicita eșalonări la plată sunt:

  • obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;
  • amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
  • creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
  • creanțele rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.

Eșalonările la plată ale obligațiilor fiscale arătate anterior se pot solicita de către debitor pe o perioadă de cel mult 12 luni, în baza unei cereri depusă la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

2) La data 19 noiembrie 2020 a fost publicată, în M.O. nr. 1108, Hotărârea nr. 989/2020 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor.

Principalele modificări:

În forma anterioară, ajutorul financiar din partea Uniunii Europene era stabilit ca fiind egal cu valoarea contribuțiilor financiare ale membrilor organizației de producători și/sau ale organizației de producători înseși sau ale formelor asociative pentru comercializare prin intermediul membrilor acestora, după caz, plătite efectiv, limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor suportate, conform programului operațional aprobat.

Ca urmare a modificării, a fost introdus un nou alineat care stabilește o excepție de la regula arătată anterior. Mai exact, până la data de 31 decembrie 2020, ajutorul financiar din partea Uniunii Europene a fost stabilit ca fiind egal cu valoarea contribuțiilor financiare ale membrilor organizației de producători și/sau ale organizației de producători înseși sau ale formelor asociative pentru comercializare prin intermediul membrilor acestora, după caz, plătite efectiv, limitat la 70% din valoarea reală a cheltuielilor suportate, conform programului operațional aprobat.

3) La data 19 noiembrie 2020 a fost publicată, în M.O. nr. 1108, Ordonanța de urgență nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Principalele modificări:

Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor nu reglementa acordarea zilelor libere plătite pentru părinți în situația prevăzută la art. 38 alin. (13) din Legea nr. 55/2020, respectiv faptul că, în perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prin ordin al ministrului educației și cercetării se poate dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line, a fost introdus un nou articol care stabilește că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor se aplică și în situația în care, în perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prin ordinul ministrului educației și cercetării, emis în baza art. 38 alin. (13) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.

În această situație, zilele libere se acordă pe perioada stabilită în ordinul ministrului educației și cercetării.

4) La data 19 noiembrie 2020 a fost publicată, în M.O nr. 1108, Ordonanța de urgență nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Principalele modificări:

Prin modificările aduse a fost extinsă sfera de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/2020. Prin urmare, în prezent, microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat și cu următoarele categorii de beneficiari: Întreprinderi individuale şi Întreprinderi familiale.

De asemenea, pentru aplicațiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru au fost majorate la suma de 1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari.

5) La data 20 noiembrie 2020 a fost publicată, în M.O nr. 1110, Legea nr. 258/2020 pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului și pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (în vigoare de la data de 23 noiembrie 2020).

Principalele modificări:

Ca urmare a modificării prevederilor Codului fiscal, au fost incluse în categoria veniturilor obținute din activități agricole și veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din prelucrarea, procesarea și valorificarea produselor agricole vegetale în stare naturală, pe lângă cele obținute exclusiv din cultivarea produselor agricole vegetale.

6) La data de 20 noiembrie 2020 a fost publicată în M.O. nr. 1112, Legea nr. 260/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (în vigoare de la data de 23 noiembrie 2020).

Principalele modificări:

S-au adăugat două alineate în cuprinsul art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000, care stabilesc două excepții de la alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere:

„(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere lente care au fost deja înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene.

(7) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi achiziționate până la data de 30 aprilie 2020, aparținând categoriei T1, nivel de poluare I, echipate cu motoare a căror putere din construcție se situează între 37 și 75 kW. Aceste vehicule vor fi omologate, la cererea deținătorilor în vederea eliberării cărții de identitate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi”.

7) La data 20 noiembrie 2020 a fost publicată, în M.O. nr. 1112, Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (în vigoare de la 23 noiembrie 2020).

Principalele modificări:

La articolul 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după alineatul (1) s-a introdus un nou alineat, alineatul (1¹), conform căruia profitul investit în susținerea învățământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor este scutit de impozit.