Noutăți legislative 15-28 Februarie 2021

1. La data de 22 februarie 2021 a fost publicat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 60L, Regulamentul 267/16-feb-2021 de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul persistenţei crizei provocate de pandemia de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licenţe, permise şi autorizaţii, amânarea anumitor controale periodice şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor şi prelungirea anumitor perioade menţionate în Regulamentul (UE) 2020/698.

Cele mai importante prevederi:

În pofida prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane se prelungesc o serie de termene:

 • termenele pentru finalizarea de către deţinătorul unui certificat de competenţă profesională (CCP) a formării periodice care altfel, în conformitate cu dispoziţiile respective, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020 – 30 iunie 2021, se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de 10 luni în fiecare caz;
 • termenele pentru finalizarea, de către deţinătorul unui CCP, a unei formări periodice care altfel, prin aplicarea articolului 2 din Regulamentul (UE) 2020/698(Regulament prin care s-au prelungit aceste termene în contextul pandemiei), ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu şase luni sau până la 1 iulie 2021, dacă această dată este ulterioară primei;
 • valabilitatea înscrierii codului armonizat nr. 95 al Uniunii prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, efectuată de către autorităţile competente fie pe permisul de conducere, fie pe cartea de calificare a conducătorului auto menţionată la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/59/CE, pe baza CCP menţionat la alineatul (1) de la articolul respectiv, se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni de la data indicată pe fiecare astfel de permis de conducere sau carte de calificare a conducătorului auto;
 • valabilitatea cărţilor de calificare a conducătorului auto menţionate în anexa II la Directiva 2003/59/CE, care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni de la data expirării indicate pe fiecare astfel de carte;
 • valabilitatea cărţilor de calificare a conducătorului auto menţionate în anexa II la Directiva 2003/59/CE care altfel, prin aplicarea articolului 2 din Regulamentul (UE) 2020/698, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu şase luni sau până la 1 iulie 2021, dacă această dată este ulterioară primei;

Totodată, se prelungesc termenele prevăzute în Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere, respectiv:

 • valabilitatea permiselor de conducere care altfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Directiva 2006/126/CE, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de 10 luni de la data expirării menţionată în fiecare astfel de permis de conducere;
 • valabilitatea permiselor de conducere menţionate la articolul 7 din Directiva 2006/126/CE şi în anexa I punctul (3) litera (d) din directiva respectivă, care altfel, prin aplicarea articolului 3 din Regulamentul (UE) 2020/698 (Regulament prin care s-a prelungit valabilitatea permiselor în contextul pandemiei), ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021 se consideră că este sau că a fost prelungită cu şase luni sau până la 1 iulie 2021, dacă această dată este ulterioară primei.

De asemenea,

 • sunt prelungite termenele pentru efectuarea inspecțiilor periodice ale tahografelor, urmând ca aceste inspecții să fie efectuate în termen de 10 luni de la data la care ar fi trebuit să fie efectuate;
 • sunt prelungite termenele, prevăzute de Regulamentul 1072/2002 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, referitoare la valabilitatea licenţelor comunitare și a atestatelor auto, care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, cu o perioadă de 10 luni;
 • sunt prelungite termenele, prevăzute de Regulamentul 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, referitoare la valabilitatea licenţelor comunitare, care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie 2020-30 iunie 2021, cu o perioadă de 10 luni.

2. La data de 24.02.2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 197, Ordonanța de Urgență 13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991.

Cele mai importante prevederi:

Termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru anul 2021 în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale, prevăzută la art. 107 alin. (5) şi art. 125 alin. (4) din Codul fiscal, este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv.

Tot până la data de 15 aprilie 2021, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.

În cazul livrării de locuințe, a căror suprafață maximă este de 120 mp2, a fost modificată valoarea la care se aplicabilă cota redusă de 5 % a TVA, de la suma de 140.000 euro, la cea de 450.000 lei.

3. La data de 25.02.2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 191, Ordonanța de Urgență nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022.

Cele mai importante prevederi:

Prin această ordonanţă de urgenţă se aprobă schemele de plăţi ca mecanisme de susţinere şi de garantare a protecţiei drepturilor beneficiarilor, respectiv schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022.

Schemele de plăţi directe sunt următoarele:

 • schema de plată unică pe suprafaţă;
 • plata redistributivă;
 • plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
 • plata pentru tinerii fermieri;
 • schema de sprijin cuplat;
 • schema simplificată pentru micii fermieri.

Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în continuare ANT, se acordă, în sectoarele vegetal şi zootehnic, fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în anul 2013. Condiţiile specifice de acordare a ANT sunt aceleaşi cu cele aplicabile acordării plăţilor naţionale directe complementare aferente anului 2013.

Pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute la art. 1 alin. (2), fermierii trebuie să îndeplinească o serie de cerințe:

 1. să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
 2. să depună cerere unică de plată în termen;
 3. să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha;
 4. să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar. Fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafaţă nu au obligaţia de a-şi declara parcelele agricole dacă suprafaţa totală nu depăşeşte 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziţie parcele agricole şi, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, nu au obligaţia de a-şi declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepţia cazului în care o astfel de declaraţie este necesară pentru obţinerea unui alt tip de ajutor sau sprijin;
 5. să declare toate zonele de interes ecologic astfel cum acestea sunt prevăzute în prezenta Ordonanță de Urgență;
 6. să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
 7. să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările persoanelor juridice de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: administratorul sau administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
 8. să comunice în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii;
 9. să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de art. 320-328 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau efectivele de animale;
 10. să fie informaţi că datele din formularul de cerere unică de plată vor fi introduse în baza de date a Sistemului integrat de administrare şi control, păstrate, procesate, prelucrate cu alte instituţii ale statului şi entităţi ce au rol de verificare şi control, verificate în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată;
 11. să fie informaţi că datele personale şi datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafeţele şi animalele din exploataţie vor fi prelucrate şi utilizate pentru controalele administrative încrucişate cu bazele de date ale altor autorităţi publice cu competenţe în gestionarea acestor tipuri de date;
 12. să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
 13. să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor, cu excepţia adeverinţelor conform înscrisurilor din registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului, inclusiv adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;
 14. să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens;
 15. să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelei sau parcelelor învecinate;
 16. să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale acolo unde acestea sunt disponibile pentru identificarea localizării parcelelor.