Noutăți legislative 15-21 Mai 2023

1. În data de 15 mai 2023, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 416, a fost publicat Ordinul nr. 188 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea unor ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în domeniul agriculturii;

Cele mai importante modificări:

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică se completează după cum urmează:

La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12), cu următorul cuprins: „(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2023, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la DAJ/DAMB, până cel târziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv.

(12) Operatorii/Grupurile de operatori, care desfășoară activitatea de producție și care nu și-au înregistrat activitatea de producție până la data-limită prevăzută de alin. (1) sau (11), după caz, își pot înregistra activitatea de producție până cel târziu la data de 15 noiembrie inclusiv, cu reînceperea perioadei de conversie, anul I.”

La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:(31) Fișele de înregistrare depuse la DAJ/DAMB de către operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: producție, pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, depuse potrivit alin. (2), sunt valabile până:

a) la data înregistrării activității în anul următor, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (1) pentru operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție;

b) la data înregistrării activității în anul următor, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (2) pentru operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură.

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2023 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2023, se modifică după cum urmează:

La articolul 2, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: „Art. 2. — (1) În anul de cerere 2023, cererile de plată completate de fermieri conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 se depun în perioada 1 martie—31 mai 2023 la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA. Cererile de plată pot fi depuse și după data de 31 mai 2023, până cel târziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depășește data de 9 iunie 2023, cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor.

(2) Modificările la cererile de plată se depun fără penalități de întârziere până la data de 9 iunie 2023 inclusiv. Modificările la cererile de plată pot fi depuse și după data de 9 iunie 2023, până cel târziu la data de 16 iunie 2023 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificările ar fi fost depuse până la termenul stabilit.”

2. În data de 16 mai 2023, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 419, a fost publicată Legea nr. 123 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

Cele mai importante prevederi:

La articolul 27, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:

(21) Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

  1. dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
  2. pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Se modifică litera c) a alineatului (2) din art. 92. Astfel, pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria de folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate obiective de investiţie care servesc activităților pentru protecția animalelor, agricole și/sau serviciilor conexe, respectiv: depozite de îngrășăminte minerale ori naturale, construcții de compostare, silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole primare, adăposturi de animale și exploatații zootehnice/ferme zootehnice, sere, solare, răsadnițe, ciupercării, obiective specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile, exclusiv în scopul asigurării energiei pentru consumul propriu al exploatației, amplasate în cadrul fermelor, spații de prelucrare/procesare/comercializare a produselor vegetale și zootehnice, imobile cu destinație agroturistică pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene.

3. În data de 19 mai 2023, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 437, a fost publicat Ordinul nr. 189 pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu și climă”, 11 „Agricultura ecologică” și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020;

Cele mai importante modificări:

Anexa nr. 1 „Sistemul de sancțiuni pentru măsura 10 «Agromediu și climă»” se modifică și se completează după cum urmează:

La capitolul I alineatul (6), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: „d) prin excepție de la prevederile lit. c), pentru pachetul 7 «Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis)», dacă pe o parcelă aflată sub angajament cultura de toamnă este distrusă ca urmare a forței majore, iar fermierul înființează culturi de primăvară pe întreaga parcelă sau pe partea din aceasta care a fost distrusă de forța majoră, angajamentul rămâne în vigoare și nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare. Fermierul primește plata compensatorie pe parcela respectivă. Dacă cultura de toamnă nu a fost înființată din cauza forței majore, fermierul nu va primi plată compensatorie pentru parcela respectivă.”

După litera d) se introduce o nouă literă, lit. d1), cu următorul cuprins: „d1) prin excepție de la prevederile lit. c), pentru pachetul 4 «Culturi verzi», dacă pe o parcelă aflată sub angajament cultura eligibilă pachetului care a fost înființată este distrusă ca urmare a forței majore și în consecință nici cerința specifică «Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la 31 martie» nu poate fi respectată, angajamentul rămâne în vigoare și nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare. Fermierul primește plata compensatorie pe parcela respectivă. Dacă cultura eligibilă pachetului nu a fost înființată din cauza forței majore, fermierul nu va primi plată compensatorie pentru parcela respectivă.”

La capitolul I, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: „(8) În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată și a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanții organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs și, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate angajamentele încheiate pe măsura respectivă. Recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune și aplicarea sancțiunilor pentru supradeclararea suprafețelor pentru pachetele 1—7 și 9—11, respectiv a sancțiunilor administrative în ceea ce privește animalele declarate pentru pachetul 8.”