Noutăți legislative 14 Decembrie 2020 – 3 Ianuarie 2021

1. În data de 21 Decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1264 a fost publicată Legea nr. 294/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Legea nr. 294 a intrat în vigoare în 24 Decembrie 2020.

Prin această lege, termenul de obținere a certificatelor care atestă calificarea profesională necesară pentru exercitarea funcției de administrator a asociației de proprietari s-a prelungit până la data de 1 Ianuarie 2022.

2. În data de 21 Decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1266 a fost publicată Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Legea nr. 295 a intrat în vigoare la 24 Decembrie 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în această Lege sunt:

 • se instituie posibilitatea contribuabilului de a formula cerere de reexaminare împotriva deciziei prin care organul fiscal i-a soluționat contestația, în cazul în care:

a) la soluționarea contestației nu s-a avut în vedere aplicarea în speță a anumitor dispoziții legale care ar fi schimbat fundamental soluția adoptată;

b) ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se emite o decizie de către Comisia fiscală centrală care oferă o altă interpretare dispozițiilor legale incidente speței;

c) anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se adoptă o hotărâre judecătorească a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României fie pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept, fie un recurs în interesul legii care dictează o anumită practică judiciară pentru problematica supusă analizei diferită de cea din decizia de soluționare a contestației;

d) anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se adoptă o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care este contrară deciziei de soluționare a contestației administrative.

Cererea de reexaminare poate fi formulată chiar dacă împotriva deciziei de soluționare a contestației a fost formulată acțiune în contencios administrativ, sau, în caz contrar, în termen de 1 an de la data comunicării deciziei de soluționare a contestației, chiar dacă obligația fiscală a fost stinsă, sub sancțiunea decăderii. Decizia emisă în procedura de reexaminare poate face obiectul acțiunii în contencios administrativ.

În măsura în care, în urma procedurii de reexaminare, organul fiscal emite o decizie de retractare a deciziei de soluționare a contestației, va comunica această decizie și instanței de judecată până la închiderea dezbaterilor în fața instanței de fond. Dacă decizia nu este comunicată până la acest moment, ea nu va mai produce efecte juridice.

 • Se instituie obligativitatea organului de soluționare a contestației ca, la solicitarea contestatorului, să îi asigure acestuia accesul la toate probele ce au legătură cu soluționarea contestației fiscale, cu excepția cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la respectivele probe.
 • Se modifică procedura de contestare a deciziilor de instituire a măsurilor asiguratorii de către organul fiscal. Astfel, în locul contestației, persoana interesată va fi obligată să formuleze acțiune în anulare, în termen de 30 de zile, la instanța de contencios administrativ. Hotărârea prin care se pronunță anularea deciziei este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.
 • În cazul tranzacțiilor între persoane membre ale aceluiași grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, pentru operațiuni impozabile în România, în cazul în care se ajustează/estimează veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit în cadrul unei inspecții fiscale, organul de inspecție fiscală ajustează cu aceeași valoare cheltuielile sau veniturile celuilalt membru al grupului cu care au fost derulate tranzacțiile ajustate/estimate.
 • Se instituie un o nouă valoare minimă la care poate fi adjudecat un bun imobil în procedura de executare silită fiscală. Astfel, în situația în care nici la a treia licitație nu se vinde bunul, se organizează o nouă licitație în cadrul căreia, bunul poate fi vândut și pentru un preț inferior prețului de pornire a licitației, dar nu mai mic decât 25% din prețul de evaluare al acestuia.
 • Persoanele fizice care nu depun la termen declarațiile de venit prevăzute de lege, inclusiv declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 50 și 500 lei

3. În data de 21 Decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1269 a fost publicată Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea nr. 296 a intrat în vigoare în 24 Decembrie 2020.

Cele mai importante prevederi din această Lege sunt:

 • Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.
 • Se introduce un nou capitol referitor la consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit, care are ca obiect reglementarea impozitării grupului fiscal. Astfel, vor fi considerate că formează un grup fiscal în domeniul impozitului pe profit oricare două entități care se află în următoarele situații:
 • o persoană juridică română/persoană juridică cu sediul social în România înființată potrivit legislației europene și una sau mai multe persoane juridice române/persoane juridice cu sediul social în România înființate potrivit legislației europene la care aceasta deține, în mod direct sau indirect, cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;
 • cel puțin două persoane juridice române la care o persoană fizică română deține, în mod direct sau indirect, cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
 • cel puțin două persoane juridice române deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică/fizică, rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații;
 • cel puțin o persoană juridică română deținută, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații și sediul permanent/sediul permanent desemnat din România al acestei persoane juridice străine;

În ceea ce privește persoana responsabilă, aceasta va fi persoana juridică română/persoana juridică cu sediul social în România înființată potrivit legislației europene, membră a unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, desemnată pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declarației de impozit pe profit și efectuarea plății impozitului pe profit în numele grupului.

 • Termenul limită pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit a fost modificat, noua dată fiind 25 Mai 2021.

4. În data de 22 Decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1279 a fost publicat Ordinul nr. 3179/2020 pentru completarea art. 2 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020.

Ordinul a intrat în vigoare în 22 Decembrie 2020.

Prin această normă a fost extins domeniul de aplicare a procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, fiind incluse și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența obligațiilor până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.

5. În data de 31 Decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1326 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 31 Decembrie 2020.

Cele mai importante prevederi din această ordonanță sunt:

 • Angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, precum și cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
 • Pentru a beneficia de aceste sume, angajatorii au obligația să mențină raporturile de muncă timp de 12 luni de la expirarea perioadei de 12 luni pentru care primesc aceste sume de bani și totodată să nu se afle, la data solicitării acestor sume, în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de coronavirusul SARS-CoV-2.
 • Operatorii economici care desfășoară activitate în domeniul agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit, activități de organizare a târgurilor și expozițiilor, publicitate, activități de interpretare artistică, activități de alimentare (catering) pentru evenimente, restaurante, baruri, hoteluri etc., a căror activitate este afectată, întreruptă sau restrânsă ca urmare a efectelor generate de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru o perioadă de minim 3 luni, beneficiază, în ceea ce privește zilierii, de:
 • o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă, dacă solicitarea este depusă până la 30 Iunie 2021;
 • decontarea unei părți din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale;
 • Dispozițiile privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (OUG nr. 147/2020) se prelungesc până la data de 30 Iunie 2021.

6. În data de 31 Decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1329 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 221/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în data de 3 Ianuarie 2021.

Cele mai importante prevederi din această Ordonanță sunt:

 • Controlul privind respectarea prevederilor legale în domeniul efectuării transporturilor va fi realizat atât în trafic cât și la sediul întreprinderilor și operatorilor de transport rutier;
 • Vor fi considerate încălcări ale regulilor privind desfășurarea transporturilor, printre altele, următoarele fapte:
 • utilizarea unui vehicul fără a avea instalat un tahograf omologat sau utilizarea unui vehicul dotat cu tahograf care nu a fost montat conform cerințelor legale;
 • prezența în vehicul și/sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului sau falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf și/sau de pe cartela conducătorului auto;
 • remunerarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a conducătorilor auto angajați sau puși la dispoziția sa în funcție de distanța parcursă, de rapiditatea livrării și/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar și sub formă de prime sau majorări salariale, numai în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranța rutieră;
 • nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor privind efectuarea perioadelor de repaus săptămânal sau nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor privind compensarea în cazul efectuării perioadelor de repaus săptămânal reduse;
 • depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal cu 12 ore sau mai mult;
 • utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier autorizat.
 • Sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea transporturilor se sancționează cu amendă, a cărei valoare poate fi cuprinsă între 250 Lei – 12.000 Lei, în funcție de tipul abaterii săvârșite. De asemenea, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legea penală, aceste fapte vor constitui infracțiuni și vor atrage aplicarea de sancțiuni potrivit legii penale.

7. În data de 31 Decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.330 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 precum și privind unele măsuri fiscale.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 31 Decembrie 2020.

Cele mai importante prevederi din această Ordonanță de Urgență sunt:

 • Se instituie o schemă de ajutor de stat pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, în perioada 1 Ianuarie 2021 – 30 Iunie 2021;
 • Beneficiază de schema de ajutor de stat întreprinderile care desfășoară activități  conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale în România. Alte condiții pentru a beneficia de schema de ajutor de stat sunt: întreprinderea să nu fi beneficiat de un alt ajutor de stat (sau dacă a beneficiat acest ajutor să nu depășească suma de 800.000 Euro; să nu se afle într-o procedură de insolvență la momentul înscrierii, să se afle în stare de dificultate din cauza pandemiei Covid-19;
 • Semnarea contractelor de finanțare de face cel târziu la data de 30 Iunie 2021, iar sumele reprezentând ajutor de stat vor fi virate în maxim 30 de zile de la semnare;
 • Odată primit ajutorul de stat, întreprinderea este obligată să mențină activitatea pentru care a primit ajutorul timp de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, cu excepția situațiilor în care ar interveni restricții dispuse prin acte normative (perioada restricțiilor nu va intra în calculul perioadei de 6 luni);
 • Contribuabilii obligați la plata de impozit potrivit Legii nr. 170/2016 (Hoteluri și alte facilități de cazare similare; Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; Alte servicii de cazare; Restaurante; Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; Alte servicii de alimentație n.c.a.; Baruri și alte activități de servire a băuturilor) nu datorează impozit specific pentru perioada 1 Ianuarie – 30 Iunie 2021.

8. În data de 31 Decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.332 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 31 Decembrie 2021.

Cele mai importante prevederi din această Ordonanță de Urgență sunt:

 • Sunt scutite de taxa pe valoare adăugată cu drept de deducere livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al Covid-19, de vaccinuri împotriva Covid-19, precum și serviciile de vaccinare și testare aferente;
 • Indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 nu constituie venituri din desfășurarea activității și prin urmare li se aplică următoarele reguli:
 • calcului impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se realizează separat față de veniturile realizate în desfășurarea activității;
 • nu fac obiectul acordării bonificației stabilite prin legea anuală a bugetului de stat;
 • nu se iau în considerare la verificarea încadrării în plafonul de 100.000 Euro pentru care este prevăzută obligația determinării venitului în sistem real;
 • Pentru indemnizațiile acordate părinților în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară nu se acordă facilități fiscale;
 • Debitorii care la data de 31 Martie 2021 inclusiv au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge în tot sau parțial rambursarea, beneficiază de anularea obligațiilor de plată accesorii, dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare, cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea;
 • Debitorii care la data de 14 Mai 2020, beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale precum și debitorii care obțin eșalonarea  în perioada 14 Mai 2020 – 31 Martie 2021 inclusiv, pot beneficia, în baza unei cereri pentru anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor, depuse în perioada 14 Mai 2020 – 31 Martie 2021, de anularea obligațiilor de plată accesorii, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • Contribuabilii obligați la plata de impozit potrivit Legii nr. 170/2016 (Hoteluri și alte facilități de cazare similare; Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; Alte servicii de cazare; Restaurante; Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; Alte servicii de alimentație n.c.a.; Baruri și alte activități de servire a băuturilor) nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile, calculată începând din 1 Ianuarie 2021.

9. În data de 31 Decembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.331 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 227/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 1 Ianuarie 2021.

Cele mai importante prevederi din această Ordonanță de Urgență sunt:

 • Se instituie posibilitatea persoanelor care au contractat credite în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 (credite pentru consumatori) până la 30 martie 2020 de a solicita suspendarea obligației de plată a ratelor scadente împrumuturilor (rate de capital, dobânzi, comisioane etc) pentru o perioadă cuprinsă între minim 1 lună și maxim 9 luni;
 • Vor beneficia de posibilitatea de suspendare debitorii ale căror credite nu au ajuns la maturitate, cu privire la care nu a fost declarată scadența anticipată până la 31 Decembrie 2020 și cu privire la care nu se înregistrează restanțe de plată la data solicitării suspendării;
 • În cazul în care debitorii optează pentru acordarea facilității de suspendare, sunt obligați să notifice creditorul și să dovedească faptul că au înregistrat o diminuare cu 25% a veniturilor sau încasărilor medii lunare în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării prin raportare la aceeași perioadă de referință din anii 2019/2020 și nu se află în insolvență la data formulării cererii de suspendare.