Noutăți legislative 14-20 Septembrie 2020

1) La data 14 septembrie 2020 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 840, Ordonanţa de Urgenţă nr. 160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea Concurenței nr. 21/1996, în vigoare de la 14 septembrie 2020.

Principalele modificări:

La articolul 25 alineatul (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare care reglementează atribuţiile Consiliului Concurenţei, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:  

„t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, al concurenţei neloiale şi practicilor comerciale incorecte, al bunei funcţionări a pieţei serviciilor digitale, al politicilor privind investiţiile străine în economia naţională, precum şi al oricăror politici privind buna funcţionare a pieţelor în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, care decurg din actele normative interne sau din cele emise de instituţiile Uniunii Europene”.

2) La data de 14 septembrie 2020 a fost a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 842, Hotărârea de Guvern nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (în vigoare de la 14 septembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Începând cu data de 15 septembrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificările şi completările ulterioare.  

3) La data 15 septembrie 2020 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 844, Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociate nr. 1340/2020 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (în vigoare de la 18 septembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Se aprobă modelul cererii şi al declarației pe propria răspundere pentru profesionişti care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.  

De asemenea, se aprobă modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020.  

4) La data 15 septembrie 2020 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 844, Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociate nr. 1341/2020 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (în vigoare de la 18 septembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Se aprobă modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru care beneficiarul de lucrări urmează să beneficieze de decontarea sumei prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

5) La data 16 septembrie 2020 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 848, Hotărârea de Guvern nr. 778/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA (în vigoare de la 16 septembrie 2020).

Cele mai importante modificări:

S-a modificat titlul Hotărârii Guvernului nr. 282/2020, care va avea următorul cuprins: 

„Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA”.

Începând cu data de 16.09.2020, programul de susţinere se aplică și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.

6) La data 16 septembrie 2020 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 850, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral  (în vigoare de la 18 septembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Sunt stabilesc măsurile şi acţiunile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral, dintre care:

„1. accesul alegătorilor în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum 1 metru între persoane; alegătorii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot şi la ieşirea din acesta; 

2. alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care îşi va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluţii dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănuşile; 

3. în vederea identificării de către operatorul de calculator şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, alegătorul va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 metri faţă de operatorul de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare; după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca, astfel încât să acopere nasul şi gura; 

4. alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al secţiei de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală şi va poziţiona actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă, astfel încât atingerea acestuia de către membrii biroului electoral al secţiei de votare să nu fie necesară

5. se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secţiei de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”. Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub supravegherea şi la indicaţia acestora. Dacă alegătorul şi-a dezinfectat mâinile la intrarea în localul de vot şi a purtat mască de protecţie pe durata staţionării în localul de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT”, buletinele de vot, pixul şi documentele atinse vor fi considerate necontaminate; 

6. după exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT„, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate”. 

7) La data 16 septembrie 2020 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 850, Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (în vigoare de la 19 septembrie 2020).

Principalele modificări:

Articolul 38, alineatul (1) din Legea nr. 55/2020 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei de sănătate publică judeţene/Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea prin hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza argumentelor legale privind starea de sănătate”.  

După articolul 38 din Legea nr. 55/2020 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins: 

„Art. 381. – Pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se pot suspenda prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării. Cursurile online se desfăşoară conform unui regulament al senatului universitar”.