Noutăți legislative 14-20 Martie 2022

1. În data de 18 Martie 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 a fost publicată OUG nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 18 Martie 2022.

Printre cele mai importante prevederi ale acestei Ordonanțe de Urgență sunt următoarele:

Se aprobă programe de garantare în domeniile economice prioritare, care au ca obiectiv finanțarea agenților economici care se confruntă cu dificultăți generate de pandemia de COVID-19, pentru a asigura continuitatea activității și a stimula proiectele de investiții. Programele de garantare se vor derula sub forma unor scheme de garantare cu componentă de ajutor de stat.

Primul program de garantare (Programul IMM PROD) vizează asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii din zonele urbane, pentru: a) producția autohtonă de bunuri de larg consum și creșterea capacității de producție; b) reconversia de la intermediere la producție; c) digitalizare și d) alinierea standardelor de mediu în cadrul proceselor de producție.

Al doilea program de garantare (Programul RURAL INVEST) vizează asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către agenții care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru: a) achiziția de terenuri agricole și de părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare; b) retehnologizare și automatizare; c) alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiență și independență energetică; d) refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru; e) adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale; f) agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură.

Al treilea program de garantare (Programul GARANT CONSTRUCT) vizează proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcțiilor și unități administrativ-teritoriale.

Al patrulea program de garantare (Programul INNOVATION) urmărește sprijinirea capacității de inovare, susținerii activităților la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii care activează în industria exportatoare nepoluantă, pentru: a) stimularea exporturilor românești; b) susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate; c) stimularea comerțului online și a digitalizării; d) retehnologizarea companiilor locale; e) achiziții software și certificate de e-Commerce și de administrare a unei firme; f) obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

Drepturile și obligațiile pârților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat vor fi stabilite prin convenții încheiate între Ministerul Finanțelor și fondurile de garantare, conform unui model prestabilit prin ordin de ministru.

2. În data de 18 Martie 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 367 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

Hotărârea de Guvern a intrat în vigoare în 18 Martie 2022:

În categoria persoanelor care pot beneficia de protecție temporară, conform legii privind azilul, sunt incluși și (i) cetățeni ucraineni cu reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 2022, inclusiv membrii lor de familie și (ii) apatrizii și resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022, inclusiv membrii lor de familie.

Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează beneficiarilor protecției temporare, în mod gratuit, permise de ședere și le atribuie un cod numeric personal. De asemenea, beneficiarilor protecției temporare li se vor prelua imaginea facială și li se vor înregistra o serie de date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, cetățenie, stare civilă, situația familială, legăturile de familie, etc.

Cheltuielile generate de acordarea protecției temporare și care decurg din aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se asigură din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile.

3. În data de 18 Martie 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 a fost publicată Procedura de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina.

Procedura a intrat în vigoare în 18 Martie 2022 și a fost validată prin ordine de miniștri.

Printre cele mai importante prevederi din această procedură sunt următoarele:

La intrarea pe teritoriul României, pentru fiecare minor neînsoțit, autoritățile române vor solicita persoanei adulte care călătorește împreună cu minorul informații cu privire la tranzitarea teritoriului național sau, după caz, cu privire la intenția de ședere în România. Dacă însoțitorul nu este părintele sau reprezentantul legal al minorului, acesta va trebui să completeze un formular care va cuprinde informații cu privire la destinația finală, adresa la care aceștia urmează să locuiască în străinătate, dacă este cunoscută, precum și date de contact/de identitate ale însoțitorului.

Pentru asigurarea dreptului la educație pentru minorii neînsoțiți pe teritoriul României, inspectoratele județene, încep demersurile pentru înscrierea acestora în grupe / clase / formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere.

Pentru minorii neînsoțiți se poate aplica măsura protecției speciale, conform Legii nr. 272/2004. Măsura poate include plasarea copiilor în serviciile de tip familial publice sau private, cu prioritate la persoane care sunt vorbitoare de limba ucraineană sau, după caz, de limba rusă.