Noutăți legislative 14-19 Iunie 2022

1. În data de 17 Iunie 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 a fost publicată OUG nr. 85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 17 Iunie 2022.

Printre cele mai importante prevederi ale acestei Ordonanțe de Urgență sunt următoarele:

Pentru evitarea deschiderii procedurii de insolvență sau pentru revitalizarea activității lor economice, persoanele juridice care datorează la data de 31 Decembrie 2021 sume la bugetul de stat și care nu au fost achitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală pot cere restructurarea obligațiilor bugetare principale și accesorii de plată. În această categorie intră și obligațiile stabilite / declarate după 1 Ianuarie 2022, dar care se referă la perioada fiscală de până la sfârșitul anului 2021;

Pentru a putea beneficia de această măsură, debitorul are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 și să se adreseze unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent. Nerespectarea termenului atrage decăderea din dreptul de a mai solicita restructurarea obligațiilor de plată la bugetul de stat;

2. În data de 16 Iunie 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 a fost publicat Ordinul nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică;

Ordinul a intrat în vigoare în 16 Iunie 2022.

Printre cele mai importante prevederi ale acestui ordin sunt următoarele:

Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță se realizează prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”, care este un serviciu de distribuție electronică înregistrată care permite transmiterea de date prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea și primirea datelor, asigurând protejarea datelor transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată;

Documentele comunicate de organul fiscal central prin „Spațiul privat virtual” se semnează de către Ministerul Finanțelor cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat obținut de Ministerul Finanțelor;

Prin intermediul SPV pot fi comunicate următoarele categorii de documente: declarații fiscale și de înregistrare fiscală; cererii privind eliberarea de informații [cazier fiscal, certificat de atestare fiscală; adeverință de venit; periții, reclamații, etc.]; acte fiscale și acte de executare [decizii de impunere, somații, notificări, etc.]; registrul documentelor electronice; istoricul acțiunilor;

3. În data de 15 Iunie 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 a fost publicată Legea nr. 180/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin.

Legea a intrat în vigoare în 18 Iunie 2022.

Printre cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

Referitor la cuprinsul cambiei / biletului la ordin:

 • pentru a fi valabile, cambia și biletul la ordin trebuie să cuprindă următoarele elemente: 1. Denumirea exprimată în limba română; 2. Ordinul necondiționat de a plăti o sumă determinată; 3. Numele sau denumirea aceluia care trebuie să plătească, având calitatea de tras, respectiv numele și prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entității care se obligă, după caz; 4. Codul trasului, respectiv un număr unic de identificare prevăzut în documentele de identificare sau de înregistrare ale trasului; 5. Data scadenței; 6. Locul plății; 7. Numele sau denumirea acelui căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută; 8. Data și locul emiterii; 9. Semnătura emitentului, având calitatea de trăgător; 10. Semnătura celui care acceptă la plată cambia, respectiv trasul; 11. Codul trăgătorului, respectiv un număr unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului. Cambia originală este cambia emisă pe suport hârtie, purtând semnătură olografă. Imaginea cambiei originale reprezintă copia electronică a cambiei originale;

Prin semnătura trăgătorului și semnătura trasului se înțelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de trăgător sau tras sau a împuternicitului acestora, respectiv semnătura olografă a reprezentanților legali sau a împuterniciților persoanelor juridice care se obligă ori ale altor categorii de entități care utilizează astfel de instrumente.

 • persoana fizică care semnează o cambie, în calitate de reprezentant al unei persoane pentru care nu avea împuternicirea de a o reprezenta în acest scop sau care și-a depășit împuternicirea, este ținută personal în temeiul cambiei și, dacă a plătit, are aceleași drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant; acceptarea cambiei se poate face și prin semnarea ei de către reprezentantul sau de către împuternicitul trasului. Semnătura trebuie aplicată pe fața cambiei;
 • dacă o cambie a fost completată fără să se țină seama de înțelegerile intervenite ulterior emiterii ei, neobservarea acestor înțelegeri nu va putea fi opusă posesorului. Posesorul trebuie să completeze cambia în alb în cel mult 3 ani de la data emiterii cambiei, sub sancțiunea decăderii;

Referitor la executarea cambiei / biletului la ordin:

 • persoana care plătește la scadență este eliberată, cu excepția situației în care a acționat cu intenția de a frauda sau cu o culpă gravă. Cel care face plata este dator să verifice succesiunea girurilor, dar nu și autenticitatea semnăturilor giranților, respectiv a reprezentanților legali sau, după caz, a împuterniciților acestora;
 • când cambia nu este prezentată spre plată în termen, orice debitor are dreptul de a consemna suma la o instituție de credit, pe cheltuiala și riscul posesorului cambiei, recipisa depunându-se la executorul judecătoresc care a emis somația;
 • pentru ca instituția de credit a beneficiarului să prezinte la plată cambia, beneficiarul, client al său, trebuie să îi transmită fie cambia în original, fie imaginea cambiei originale, printr-un canal electronic securizat;

Referitor la contestarea cambiei / biletului la ordin:

 • persoanele împotriva cărora s-a pornit acțiune cambială nu pot opune posesorului excepțiile întemeiate pe raporturile lor personale cu trăgătorul sau cu posesorii anteriori, cu excepția situației în care posesorul a dobândit cambia cu intenția de a cauza o pagubă debitorului;
 • în termen de 5 zile de la comunicarea somației, debitorul poate formula contestație la executare. Instanța poate suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul, înscriindu-se în fals, nu recunoaște semnătura sa sau pe cea a reprezentanților legali ori a împuterniciților săi sau nu recunoaște procura;

Termenele de prescripție în materia acțiunilor cambiale sunt următoarele:

 • orice acțiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu în termen de 3 ani, calculați de la data scadenței;
 • acțiunile posesorului împotriva giranților și împotriva trăgătorului se prescriu în termen de un an, calculat de la data protestului sau de la data scadenței, în cazul în care este prevăzut;
 • acțiunile giranților, unii împotriva altora și împotriva trăgătorului, se prescriu în termen de 6 luni calculate din ziua în care girantul a plătit cambia sau din ziua în care acțiunea de regres a fost pornită împotriva sa;
 • acțiunea de îmbogățire fără justă cauză se prescrie în termen de un an din ziua în care hotărârea pronunțată asupra acțiunii cambiale a rămas definitivă.