Noutăți legislative 13-19 Februarie 2023

1. In data de 17.02.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr. 138 OUG nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138)

Cele mai importante prevederi:

Sumele reținute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2022 până la data de 27 decembrie 2022 inclusiv, se restituie lunar în perioada 1 martie 2023—28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea.

Procedura de plată eșalonată se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărârile judecătorești devenite executorii în perioada 28.12.2022-1.03.2023.

Dispozițiile se aplică în mod corespunzător și sumelor reținute din pensiile private și din pensiile facultative, pentru partea care depășește suma de 4.000 de lei.

Restituirea sumelor reținute se face, din oficiu, de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și de către casele de pensii sectoriale și de către entitățile care plătesc venituri din pensii.

2. La data de 15.02.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 128 Ordinul nr. 170/2023 privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 128)

Cele mai importante prevederi:

A fost introdusă o nouă poziție în Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 «Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire», respectiv impozitul pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate.

3. La data de 13.02.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 120 Ordinul nr. 188/20 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 120)

Cele mai importante prevederi:

Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” a fost modificat prin introducerea a două noi obligații:

Poziția 89 ” Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Poziția 90 ” Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate

Poziția 80 ” Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică” a fost abrogată.

Obligația prevăzută la poziția 12 ”Impozit pe veniturile din alte surse” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară și impozitul reținut la sursă pentru sumele provenite din încasarea bacsisului de către salariați, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999.

4. La data de 16.02.2023 a fost publicat în Monitorul Oficial cu nr. 133 Ordinul nr. 32/2023 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 133)

Cele mai importante prevederi:

Comercianții care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi online și/sau publicitate la produse și/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce — comerț electronic, sunt obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului — home page- pictogramele anume prevzute în anexa nr. 2 la ordin.”

Dimensiunea minimă a plachetei ce urmează a fi afișată conform art. 1 alin. (2) este de 16 cm x 16 cm.

5. La data de 17.02.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr.130/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 120)

Cele mai importante prevederi:

La articolul 2, după punctul 4 se introduce un nou punct, pct. 4^1, cu următorul cuprins:

 „4^1. intersecție cu sens giratoriu — intersecție dirijată, semnalizată ca atare, prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație, în care circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale;”.

La articolul 107, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.”

De asemenea, articolul 191 se modifică și va avea următorul cuprins:

În situația în care contravenientul a săvârșit fapta pe raza de competență a altui județ decât cel care îl are în evidență, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenția până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, după care se trimite serviciului poliției rutiere al județului care îl are în evidență

Astfel, acesta nu se mai păstrează până când seful serviciului hotărăște asupra sancțiunii contraventionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data reținerii, ci până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.

La articolul 178, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) ”În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1), polițiștii de frontieră pot efectua verificări în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, ori tramvaie.”

De asemenea, au fost introduse dispoziții noi privind retragerea permisului de conducere.