Noutăți legislative 12-31 Decembrie 2022

1. La data de 30.12.2022 a fost publicată OUG nr. 192/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1274)

Cele mai importante prevederi:

Beneficiarii măsurilor de protecție sunt clienții ale căror prețuri de furnizare energie electrică și gaze naturale prevăzute de contractele în vigoare sunt mai mari decât cele reglementate de legislație.

Clienții finali vor beneficia de plafonarea prețurilor de energie electrică și gaze naturale în perioada 01.01.2023 – 31.03.2025 automat în funcție de consumul lunar înregistrat, fără a fi nevoie să întreprindă vreun demers.

Prin excepție, următoarele categorii particulare de clienți  trebuie să depună declarații și cereri :

  • Clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ.
  • Clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ.
  • Clienţii casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate electric, necesare efectuării tratamentelor medicale.

Totodată, ordonanța prevede faptul că în facturile emise de furnizori aferente consumului de energie electrică al clienților casnici realizat între 16 decembrie 2022 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, clientul casnic beneficiază de prețul plafonat, pentru toate locurile de consum.

2. La data de 27.12.2022 a fost publicată Legea nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal. (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1121).

Cele mai importante prevederi:

Bacșișul încasat de la clienți se va evidenția pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia.

Operatorii economici vor avea obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care vor fi prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației.

Prin excepție, pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, operatorii economici prevăzuți nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal.

Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din încasarea bacșișului de la client de către operatorul economic nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor pentru acesta din urmă, iar distribuirea acestora către salariați nu poate fi asimilată unui element de natura cheltuielilor.

Impozitul pe venit datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

3. La data de 23.12.2022 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2541/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1246).

Cele mai improtante prevederi:

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se depune până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;

Declarația se va depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. La data de 28.12.2022 a fost publicată Norma nr. 31/2022 pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților. (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1257).

Cele mai importante prevederi:

După articolul 11 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 1 septembrie 2015, cu completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 12, cu următorul cuprins:

„Art. 12. — Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a), pentru anul 2023, cota de contribuție pentru asigurările generale este 4%; cota se aplică asupra volumului de prime brute încasate începând din luna ianuarie 2023 din activitatea de asigurări directe aferentă asigurărilor generale.”

Astfel, contribuțiile companiilor de asigurări generale la Fondul de Garantare a Asiguraților a crescut de la 2,5% la 4%.