Noutăți legislative 12-18 Octombrie 2020

REMINDER: În data de 13 Octombrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 175/2020 privind modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Pentru consultarea principalelor modificări pe care această lege le aduce în domeniul vânzării de terenuri agricole, puteți consulta materialul din secțiunea: https://valentin-asociatii.com/modificari-legislative-referitoare-la-vanzarea-cumpararea-terenurilor-agricole/

1. În data de 16 Octombrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 864 pentru completarea și modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Hotărârea Guvernului nr. 864 a intrat în vigoare în 16 Octombrie 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în această hotărâre sunt:

 • În categoria operațiunilor care nu constituie livrare de bunuri (din punct de vedere al TVA) vor fi incluse și bunurile acordate în mod gratuit pentru scopuri legate de desfășurarea activității economice a persoanei impozabile. În această categorie se cuprind, fără a se limita la acestea:
  • bunurile acordate cu titlu gratuit în vederea respectării obligațiilor de compensare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  • bunurile pe care persoana impozabilă le acordă gratuit angajaților săi și care sunt legate de desfășurarea în condiții optime a activității economice, cum sunt, de exemplu: echipamentul de protecție și uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu este suportată de angajați, materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor.
 • Avansul perceput pentru transmiterea folosinței bunurilor în cadrul unui contract de leasing va fi considerat ca fiind o rată de leasing, respectiv o prestare de servicii, pentru care faptul generator de taxă intervine conform art. 281 alin. (8) din Codul fiscal.
 • În cazul persoanelor care aplică sistemul de TVA la încasare se operează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri / prestărilor de servicii realizate.
 • Se extinde aplicarea cotei de TVA de 5% pentru:
  • livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suport electronic sau pe un alt suport;
  • pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 270 alin. (1) din Codul fiscal, a locuințelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru transferul dreptului de a dispune ca un proprietar de bunurile prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal (respectiv clădiri destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari; clădiri destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap; locuințe achiziționate de o persoană fizică).

2. În data de 14 Octombrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 856 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărârea Guvernului nr. 856 a intrat în vigoare în 14 Octombrie 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în această hotărâre sunt:

 • Starea de alertă instituită pe teritoriul României a fost prelungită pentru 30 de zile începând cu 15 Octombrie 2020;
 • Se instituie obligația de a purta mască de protecție, astfel încât aceasta să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în următoarele situații:
  • în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;
  • în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
  • în toate spațiile publice deschise, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
 • Se interzice organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor prevăzute de lege. Printre cele mai importante excepții de acest fel se numără:
  • organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
  • competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori,
  • activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară;
  • se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.
 • Se instituie posibilitatea carantinării zonale, în situații în care în anumite arii geografice este incidentă o situație de risc epidemiologic;
 • Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
 • Se suspendă zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țări care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România;
 • În ceea ce privește activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturi alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor se instituie următoarele măsuri:
  • în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
  • în interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
 • în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor;
 • se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori;
 • Activitatea în creșe, grădinițe și afterschool-uri este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății. În cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise activitățile didactice și alte activități specifice, precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice. Cu toate acestea, la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile.
 • Pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați, se instituie obligația analizării modului de desfășurare a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.
 • în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

3. În data de 12 Octombrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 a fost publicat Ordinul nr. 1468/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Ordinul a intrat în vigoare în 12 Octombrie 2020.

Prin acest Ordin, au fost actualizate formularele necesar a fi depuse pentru a beneficia de indemnizația aferentă suspendării contractului de muncă la inițiativa angajatorului, în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii și pentru suportarea acestor indemnizații din bugetul de stat. Aceste documente includ: cerere depusă de administratorul / reprezentantul angajatorului; declarație pe proprie răspundere a administratorului / reprezentantului angajatorului cu privire la întreruperea activității; opisul privind lista persoanelor cărora le-a fost suspendat contractul de muncă ca urmare a întreruperii activității.

Totodată, a fost prevăzută și o listă cu activitățile resticționate ca urmare a implementării măsurilor de limitare a răspândirii virusului Sars-Cov-2 și care îndreptățesc angajatorii să beneficieze de subvenționarea indemnizațiilor pentru suspendarea contractelor de muncă.