Noutăți legislative 12-18 Aprilie 2021

1. În data de 16 Aprilie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 a fost publicată Ordonanța de Urgență A Guvernului nr. 29 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Ordonanța de Urgență nr. 29/2021 a intrat în vigoare în 16 Aprilie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Ordonanțe de Urgență sunt următoarele:

 • prin derogare de la interdicțiile prevăzute de Legea sănătății în materie de activitate sanitară, se permite persoanelor fizice care prestează activitate în cadrul centrelor de vaccinare contra virusului Covid-19 să încheie contracte de prestări servicii și fără a fi dobândit în prealabil calificarea profesională de medic;
 • activitatea desfășurată în centrele de vaccinare (fie prin delegare, detașare sau contract de prestări servicii) constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare. Tot vechime în muncă și stagiu de cotizare va fi considerată și activitatea prestată de personalul medical cu pregătire superioară în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial încheiat cu unitatea sanitară publică;
 • medicul rezident cu drept de practică supravegheată, care beneficiază în acest sens de un aviz eliberat de Colegiul Medicilor din România, va fi considerat personal medical de specialitate în ceea ce privește aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 3/2021;

2. În data de 16 Aprilie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 a fost publicată Legea nr. 83 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Legea nr. 83/2021 a intrat în vigoare în 19 Aprilie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

 • este introdusă definiția consumatorului în contractul de leasing, acesta fiind orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locatar într-un contract de leasing, și care acționează în scopuri în afara activității sale comerciale. În ceea ce privește această calitate, ea urmează să se prezume și va fi analizată în raport cu contractul de leasing și nu cu întreaga activitate a debitorului;
 • contractele de leasing încheiate cu consumatorii, potrivit definiției de mai sus, nu vor mai fi titluri executorii. Totodată, nu vor mai fi titluri executorii nici garanțiile personale (fideiusiunea) sau reale (ipoteca) constituite în vederea executării obligațiilor asumate printr-un contract de leasing;
 • Legea aduce modificări importante și în ceea ce privește încetarea contractului de leasing. Astfel, rezilierea contractului va putea fi solicitată de finanțator dacă utilizatorul nu achită rata de leasing, integral, timp de 3 luni consecutive, spre deosebire de reglementarea anterioară, care prevedea un termen de 2 luni consecutive.
 • în cazul în care utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract, eventualele despăgubiri se vor calcula exclusiv ca diferența dintre totalul sumelor datorate conform contractului și valoarea obținută de finanțator prin valorificarea bunului (exclusiv TVA) sau valoarea stabilită printr-un raport de evaluare asupra bunului emis de un evaluator autorizat.
 • în cazul în care utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract, acesta (dacă este consumator) sau un terț propus de acesta urmează să aibă un drept de preempțiune la cumpărarea bunului, care trebuie exercitat în termen de 30 de zile de la data predării. Acceptarea presupune acordul de a plăti un preț cel puțin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, inclusiv valoarea reziduală cu TVA.

3. În data de 13 Aprilie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 a fost publicată Legea nr. 81 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Legea nr. 81/2021 a intrat în vigoare în 16 Aprilie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

Se instituie obligația autorităților, instituțiilor publice și persoanelor juridice private care nu angajează persoane cu handicap să opteze pentru următoarele variante:

a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap:

b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

Vor fi exceptate de la obligația de plată menționată la litera b) unitățile protejate autorizate înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap, care pot desfășura și activități de vânzări și/sau intermedieri, cu condiția ca minimum 75% din profitul obținut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizațiile respective. Aceste unități au obligația prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obținute prin activitatea comercială.

4. În data de 13 Aprilie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 a fost publicată Legea nr. 78 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Legea nr. 78/2021 a intrat în vigoare la 16 Aprilie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

Nu se supun omologării de către R.A.R. vehiculele rutiere noi care dețin omologare UE a întregului vehicul;

În vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau a înregistrării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, după efectuarea controlului tehnic inclusiv în ceea ce privește nivelul emisiilor poluante;

Se instituie posibilitatea oricărei persoane interesate să solicite certificarea autenticității unui vehicul rutier. Această certificare va fi valabilă pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării certificării;

Operatorii economici cu sediul în România care introduc pe piață sau care pun la dispoziție pe piață vehicule rutiere prin intermediul platformelor proprii de comerț online vor avea următoarele obligații:

a) să întrerupă imediat stocarea informației de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață prin blocarea și ulterior eliminarea accesului la informație, dacă aceste măsuri au fost dispuse de R.A.R, atunci când acesta a constatat neconformitatea vehiculelor rutiere;

b) să blocheze accesul la informație prin afișarea unui mesaj «Vehicul rutier neconform blocat de R.A.R.» care se menține pe o perioadă de 3 luni;

c) furnizorii de servicii de intermediere online cu sediul în România sunt obligați să furnizeze toate datele necesare identificării furnizorului de conținut care este neconform, la solicitarea R.A.R.;

5. În data de 12 Aprilie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 422 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020.

Hotărârea de Guvern nr. 422/2021 a intrat în vigoare în 12 Aprilie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Hotărâri de Guvern sunt următoarele:

 • instituțiile de credit pot acorda beneficiarilor Programului IMM Invest, la cererea acestora, o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare. În aceleași condiții, se poate acorda o perioadă de grație de maximum 24 luni pentru beneficiarii Programului AGRO IMM Invest;
 • se extinde componenta granturilor care urmează să fie achitate de Ministerul Finanțelor în cadrul programului AGRO IMM Invest. Pe lângă dobânzile aferente creditului și valoarea comisionului de administrare și risc, Ministerul va achita și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării;
 • se modifică sfera persoanelor care nu pot beneficia de schema de ajutor de stat, fiind introduse noi activități care nu pot face obiectul granturilor: activități de intermediere financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare; asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare; fonduri  mutuale și alte activități financiare similare; activități de asigurare de viață; tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții; cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; activități de închiriere și leasing;
 • în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie beneficiare de credite în cadrul celor două programe menționate mai sus, instituțiile de credit solicitările de garantare cu procent maxim de 80% din credit. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor / liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei;
 • se extinde sfera persoanelor care vor putea beneficia de facilitățile de creditare, sens în care acestea vor fi aplicabile și: fermierilor ale căror exploatații se situează pe teritoriul României și care îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și profesioniștilor reglementați de Codul civil și formelor de organizare a profesiilor liberale;
 • pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Programului numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu folosește componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate pentru rambursare credit, instituțiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanțare menționat în contractul de garantare și în acordul de finanțare pentru cheltuielile detaliate în Convenția de garantare și plată a granturilor;

6. În data de 12 Aprilie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 363 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor.

Hotărârea de Guvern nr. 363/2021 a intrat în vigoare în 12 Aprilie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Hotărâri de Guvern sunt următoarele:

 • se extinde categoria persoanelor care sunt obligate să obțină permis de ședere pentru exercitarea dreptului de ședere pe teritoriul României, prin introducerea cetățeanului britanic și membrilor de familie ai acestuia și membrilor de familie ai lucrătorilor frontalieri;
 • autorizația de muncă se înlocuiește cu avizul de angajare. Acest aviz va fi eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări și care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcție;
 • sunt reglementate două noi tipuri de documente, respectiv:
 • avizul de detașare – documentul oficial care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări. Acest document atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detașat pe o anumită funcție, prevăzut în anexa nr. 8;
 • permis pentru lucrătorii frontalieri – documentul care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări cetățenilor britanici care nu au reședința pe teritoriul României, încadrați în muncă pe teritoriul României înainte de încheierea perioadei de tranziție și care își continuă activitatea și după încheierea acestei perioade.