Noutăți legislative 10-30 Iulie 2023

1. ÎN DATA DE 11.07.2023 ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 633 PARTEA I A FOST PUBLICATĂ LEGEA NR. 216/2023 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

În vigoare de la 14 iulie.

Cele mai importante modificări:

Legea Nr. 216/2023 introduce o serie de modificări privind aplicarea cotelor reduse de TVA în industria lemnului și în industria energetică.

Prin Legea Nr. 216.2023 se extinde aplicabilitatea cotei reduse de 5% TVA pentru următoarele domenii de activitate:

 • livrarea către persoanele fizice de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, şi de rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 31 00 şi 4401 32 00;
 • livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumeguşului, deşeurilor şi resturilor de lemn neaglomerate, care se încadrează la codurile NC 4401 41 00 şi 4401 49 00, realizată către persoanele fizice în calitate de utilizatori finali, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere puse la dispoziţia furnizorului;
 • livrarea către persoane juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială, de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, şi de rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 31 00 şi 4401 32 00;
 • livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumeguşului, deşeurilor şi resturilor de lemn neaglomerate, care se încadrează la codurile NC 4401 41 00 şi 4401 49 00, realizată către persoane juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială, în calitate de utilizatori finali, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere puse la dispoziţia furnizorului;
 • livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, cu emisii scăzute destinate locuințelor, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziţionate separat;
 • livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, cu emisii scăzute, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziţionate separat, destinate clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor comerciale;
 • livrarea și/sau instalarea de componente pentru repararea și/sau extinderea acestor sisteme;
 • livrarea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcții, precum și livrarea și instalarea sistemelor ca extraopțiuni la livrarea unei construcții, pentru destinatarii menționați mai sus.

Pentru a beneficia de  cotele reduse de TVA de mai sus, cumpărătorii persoane juridice au obligația de a semna o declarație pe propria răspundere conform anexei nr. 1 la Legea nr. 216/2023.

Totodată, cumpărătorii persoane fizice pot beneficia de aplicarea cotelor reduse de TVA conform art. 291 alin. (3) lit. p), r) și s) din Codul fiscal pe baza semnăturii cumpărătorului de primire a produselor, aplicată pe factura în care se menționează adresa locuinței de instalare a produselor; în caz contrar, cotele reduse de TVA se aplică pe baza unei declarații pe propria răspundere puse la dispoziția furnizorilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 216/2023.

2. În data de 21 Iulie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673, a fost publicată Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Legea a intrat în vigoare în 24 Iulie 2023.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază, la cerere, de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, cu excepția acelor situații în care natura muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții;

În cazul în care ambii părinți se află în această situație, la cererea formulată salariatul va trebui să atașeze o declarație pe propria răspundere din partea celuilalt părinte / reprezentant legal, din care să rezulte că acesta nu a solicitat pentru aceeași perioadă să-și desfășoare activitatea în regim de telemuncă;

Chiar dacă salariații își vor desfășura activitatea la domiciliu sau în regim de telemuncă, aceștia au obligația de a dispune de toate mijloacele care sunt necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile menționate în fișa postului.

3. În data de 21 Iulie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673, a fost publicată Legea nr. 247/2023 pentru completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Legea va intra în vigoare în 20 August 2023.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, titular al unui document de călătorie individual / al unei cărți de identitate / al unei cărți de identitate simple / al unei cărți electronice de identitate, care urmează să se deplaseze în străinătate în vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol, poate călători în străinătate neînsoțit de o persoană fizică majoră;

Pentru a-și putea exercita acest drept, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani trebuie să prezinte organelor de poliție de frontieră o declarația autentificată a ambilor părinți sau a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească sau acord notarial. Din această declarație trebuie să reiasă în mod expres acordul cu privire la efectuarea călătoriei de către minor, statul / statele de destinație, perioada în care se va desfășura călătoria și scopul acesteia.

4. În data de 20 Iulie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667, a fost publicată Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Legea a intrat în vigoare în 23 Iulie 2023.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

În caz de dizolvare, prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați. În acest caz, la cererea de radiere a societății se anexează și dovada îndeplinirii obligației de calculare, reținere și plată a impozitului pe venit din lichidarea societății / a impozitului pe veniturile realizate de nerezidenți din lichidarea unui rezident. În lipsa acordului unanim cu privire la împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării;

La solicitarea autorității competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Oficiul National al Registrului Comerțului comunică de îndată, informații privind existența unei mențiuni în registrul comerțului și/sau în cazierul judiciar referitoare la aplicarea unei interdicții de a exercita funcția de administrator / membru al consiliului de administrație, / membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului.

5. În data de 24 iulie 2023, în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 677 a fost publicat Ordinul nr. 2195 al ministrului finanțelor pentru  aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici

Cele mai importante prevederi:

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici se aplică următoarelor entități:

 • entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
 • persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Raportarile contabile la 30 iunie 2023 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 16 august 2023.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2023 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2023 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2023, cele care în tot semestrul I al anului 2023 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2023, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2023.

Entitățile depun raportările contabile în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2023, încadrarea în criteriile prevăzute mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. În data de 24 iulie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 678, a fost publicată Legea nr. 254 pentru modificarea art. 118 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Conform modificării aduse de noua lege, împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

7. În data de 24 iulie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 676 a fost publicat Ordinul nr. 2209 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă — Revizia 6 și a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă — Revizia 4

Cele mai importante prevederi:

Prin acest ordin a fost aprobat Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă — Revizia 6,  și Ghidul de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă — Revizia 4.

Conform Ghidului solicitantului, întreprinderile pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate:

 1. Sunt înregistrate conform legii societăților comerciale;
 2.  nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate”;
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.
 • Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții.
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale.
 • nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

Suplimentar, întreprinderile nou-înființate trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

 • au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei;
 • nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005, republicat care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Investițiile realizate de întreprinderi trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să fie considerate investiții inițiale, iar în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București – Ilfov, să fie investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice;
 • Să conducă la crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă;
 • Să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri definit în procedura de acordare a ajutoarelor de stat;
 • imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiei trebuie să fie noi.

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 1. locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
 2. locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensității maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei variază în funcție de regiune și perioada de implementare, exprimat în echivalentul în lei al sumelor în euro. Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăși anumite procente, în funcție de regiune și perioada de implementare. Există limite maxime și pentru ajutoarele de stat acordate în perioada 2022-2023, stabilite de Comisia Europeană.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează pe baza unui anunț publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, la secțiunea www.mfinante.ro – Ajutor de stat, care cuprinde data de la care se depun cererile de acord pentru finanțare, precum și bugetul alocat conform legii bugetare anuale.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.