Noutăți legislative 10-17 Aprilie 2023

1. La data de 13.04.2023, în Monitorul Oficial al României nr. 319, a fost publicată OUG 24/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

Cele mai importante prevederi:

Prin derogare de la art. 61 alin. 1 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2023, până cel târziu la data de 1 august 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000 mii lei, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, în condiţiile expres prevăzute de actul normativ.

2. La data de 13.04.2023, în Monitorul Oficial al României nr. 319, a fost publicată OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.

Cele mai importante prevederi:

În ceea ce privește aplicabilitatea:

Articolul 1: (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie măsuri de simplificare şi digitalizare în domeniul gestionării fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, care au drept scop asigurarea accesului facil, transparent, nediscriminatoriu, competitiv şi simplificat la fondurile externe nerambursabile, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 35 alin. 2

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică proiectelor care vor fi etapizate şi pentru care finanţarea a demarat în perioada de programare 2014-2020, urmând a fi finalizate în perioada de programare 2021-2027, în ceea ce priveşte etapele de conformitate administrativă, evaluare tehnică şi financiară.

În ceea ce privește pragurile:

Articolul 5 (…) ”(10) În cadrul fiecărui apel de proiecte, autoritatea de management stabileşte pragul de calitate sub care proiectele depuse la finanţare sunt declarate respinse şi care este de minimum 50% din punctajul maxim care poate fi acordat pentru toate programele cofinanţate în cadrul politicii de coeziune, cu excepţia programelor cofinanţate FSE+ pentru care punctajul minim este de 70% din punctajul maxim care poate fi acordat.

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (9) şi (10), în situaţia în care programul sau apelul de proiecte prevede mecanisme specifice de evaluare şi selecţie care nu implică acordarea de puncte, autoritatea de management are obligaţia stabilirii unui prag de calitate în conformitate cu mecanismul de evaluare aprobat. Pragul de calitate se aprobă prin decizia Comitetului de monitorizare a programului şi este prezentat de către autoritatea de management în Ghidul solicitantului.

(12) În cadrul apelurilor de proiecte competitive, autoritatea de management poate stabili un prag de excelenţă a cărui atingere determină, în mod direct, decizia de demarare a etapei de contractare, în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluţionarea contestaţiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice şi financiare. Pragul de excelenţă poate fi stabilit pe baza mai multor praguri valorice, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (13). Mecanismul de implementare, inclusiv modalitatea de tratare a situaţiilor în care bugetul proiectelor care întrunesc pragul de excelenţă depăşeşte bugetul alocat apelului de proiecte şi limitele pragurilor valorice, se aprobă prin decizia Comitetului de monitorizare al programului şi este prezentat detaliat de către autoritatea de management în Ghidul solicitantului.

(13) Pragul de excelenţă nu poate fi mai mic de 70% din punctajul maxim care poate fi acordat. Pentru proiectele depuse în cadrul programelor finanţate din FSE+, pragul de excelenţă nu poate fi mai mic de 90% din punctajul maxim care poate fi acordat.

(14) Prin excepţie de la prevederile alin. (9) şi (13), în situaţia în care programul sau apelul de proiecte prevede mecanisme specifice de evaluare şi selectare a proiectelor care nu implică acordarea de puncte, autoritatea de management poate stabili un prag de excelenţă în conformitate cu prevederile programului aprobat. Pragul de excelenţă şi etapele acestuia, după caz, se aprobă prin decizia Comitetului de monitorizare a programului. Mecanismul de aplicare a pragului de excelenţă este detaliat de către autoritatea de management în Ghidul solicitantului.

(15) Pentru proiectele care întrunesc condiţia de prag de excelenţă, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, demarează etapa de contractare şi, după verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, încheie contractele de finanţare/emite deciziile de finanţare, în limita bugetului alocat apelului de proiecte, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021. În situaţia în care bugetele proiectelor care întrunesc acest prag depăşesc bugetul alocat apelului de proiecte, criteriile de departajare se stabilesc de către autoritatea de management şi se aprobă prin decizia Comitetului de monitorizare a programului.”

Procedura de depunere a cererii de finanțare, precum și procedura de evaluare a proiectelor (minimum 50% din criteriile sau subcriteriile utilizate pentru evaluarea tehnică şi financiară vor fi digitalizate, conform art. 5 alin. 8 din OUG 23/2023), dar și etapele ulterioare sunt expuse pe larg în cuprinsul actului normativ amintit.

3. La data de 12.04.2023, în Monitorul Oficial al României nr. 310, a fost publicată Legea nr. 88/2023 privind modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României, care prevăd noi scutiri de TVA.

Cele mai importante prevederi:

1. Se abrogă alineatul (2), literele a) şi b) aparținând art. 291 C. fiscal (s.n. care prevăd o cotă TVA redusă de 9% pentru livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b) și livrarea de produse ortopedice;).

2. La articolul 294, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Sunt scutite de taxă următoarele:

a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);

d) livrarea de produse ortopedice.

(6) Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b) se aplică:

a) direct, prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii dacă beneficiarul livrării/prestării este unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, instituţia/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii;

b) prin restituirea TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entităţile nonprofit exclusiv pentru finanţarea achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b).

(7) Scutirile de taxă prevăzute la alin. (5) se aplică în condiţiile prevăzute în normele metodologice.”

Conform art. III din lege, modificările urmează să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

4. La data de 12.04.2023, în Monitorul Oficial al României nr. 130, a fost publicată Legea 86/2023 pentru modificarea şi completarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Sunt stabilite noi contravenții:

”La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (3), art. 221 alin. (9) şi (10), art. 25 şi 26, art. 27 alin. (1), (2) şi (4)-(9), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 35, art. 37 alin. (2) şi (6)-(9), art. 38 alin. (3) şi (4), art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1), art. 43 lit. a)-j), art. 44 alin. (4) şi (5), art. 45, art. 46 alin. (1) şi (3)-(12), art. 47 alin. (1), (2), (4), (5), (8), (11), (13) şi (14), art. 48, art. 50, art. 51 alin. (2) şi (4), art. 52 şi ale art. 54 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice.”

”La articolul 61 alineatul (1), după litera a²) se introduce o nouă literă, lit. a³), cu următorul cuprins: „a³) încălcarea prevederilor art. 43 lit. k) şi l), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice;”

Nota bene!

Art. 43

k) aruncarea şi depozitarea deşeurilor în zona de siguranţă a drumurilor şi podurilor;

l) aruncarea şi depozitarea deşeurilor în locurile de parcare, oprire şi staţionare, altele decât cele provenite din oprirea/staţionarea participanţilor la trafic în locurile de parcare, oprire şi staţionare.

”La articolul 61 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) şi (2), cu avertisment sau, după caz, cu amendă. Sancţiunile contravenţionale pentru depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se clasifică gradual, în funcţie de gravitatea contravenţiei, în contravenţii minore, grave şi foarte grave.

Sancţiunile respective se aplică după cum urmează:

(i) pentru depăşirea masei totale maxime admise sau depăşirea masei totale autorizate prin AST:

Contravenţii minore:

– până la 5% inclusiv – de la 1.500 lei la 1.800 lei, dacă depăşirea se constată din documentele de transport

La constatarea masei totale prin cântărire se aplică sancţiuni contravenţionale dacă masa totală maximă admisă sau masa totală autorizată prin AST este depăşită cu:

Contravenţii grave:

– cu până la 10% inclusiv – de la 6.000 lei la 10.000 lei;

– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv – de la 10.000 lei la 12.000 lei.

Contravenţii foarte grave:

– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 25% inclusiv – de la 12.000 lei la 15.000 lei;

– cu mai mult de 25% – de la 15.000 lei la 20.000 lei;

(ii) pentru depăşirea maselor maxime admise pe axe sau depăşirea maselor pe axe autorizate prin AST:

La constatarea masei pe axe prin cântărire se aplică sancţiuni contravenţionale dacă masa maximă admisă pe axe sau masa pe axe autorizată prin AST este depăşită cu:

– axa simplă:

Contravenţii minore:

– cu până la 5% inclusiv – de la 150 lei la 300 lei

Contravenţii grave:

– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv – de la 300 lei la 900 lei;

– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv – de la 900 lei la 6.000 lei.

Contravenţii foarte grave:

– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% inclusiv – de la 6.000 lei la 19.000 lei;

– cu mai mult de 30% – de la 20.000 lei la 25.000 lei;

– axa dublă:

Contravenţii minore:

– cu până la 5% inclusiv – de la 240 lei la 1.200 lei

Contravenţii grave:

– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv – de la 1.200 lei la 3.300 lei;

– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv – de la 3.300 lei la 10.000 lei.

Contravenţii foarte grave:

– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% inclusiv – de la 10.000 lei la 18.000 lei;

– cu mai mult de 30% – de la 20.000 lei la 25.000 lei;

– axa triplă:

Contravenţii minore:

– cu până la 5% inclusiv – de la 210 lei la 1.000 lei

Contravenţii grave:

– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv – de la 1.000 lei la 4.500 lei;

– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv – de la 4.000 lei la 13.500 lei.

Contravenţii foarte grave:

– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% inclusiv – de la 13.500 lei la 25.000 lei;

– cu mai mult de 30% – de la 25.000 lei la 30.000 lei;

(iii) pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise sau depăşirea dimensiunilor autorizate prin AST:

– lungime:

La constatarea lungimii prin măsurare se aplică sancţiuni contravenţionale dacă lungimea maximă admisă sau lungimea autorizată prin AST este depăşită cu:

Contravenţii minore:

– cu până la 5% inclusiv – de la 150 lei la 250 lei

Contravenţii grave:

– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv – de la 400 lei la 500 lei;

– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv – de la 800 lei la 1.000 lei.

Contravenţii foarte grave:

– cu mai mult de 20% – de la 8.000 lei la 10.000 lei

– lăţime:

La constatarea lăţimii prin măsurare se aplică sancţiuni contravenţionale dacă lăţimea maximă admisă sau lăţimea autorizată prin AST este depăşită cu:

Contravenţii minore:

– cu până la 5% inclusiv – de la 300 lei la 400 lei

Contravenţii grave:

– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv – de la 400 lei la 600 lei;

– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv – de la 800 lei la 1.000 lei.

Contravenţii foarte grave:

– cu mai mult de 20% – de la 8.000 lei la 10.000 lei

– înălţime:

La constatarea înălţimii prin măsurare se aplică sancţiuni contravenţionale dacă înălţimea maximă admisă sau înălţimea autorizată prin AST este depăşită cu:

Contravenţii minore:

– cu cel mult 1% inclusiv – de la 100 lei la 300 lei

Contravenţii grave:

– cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% inclusiv – de la 300 lei la 500 lei;

– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv – de la 1.500 lei la 2.000 lei.

Contravenţii foarte grave:

– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv – de la 3.000 lei la 4.000 lei;

– cu mai mult de 20% – de la 8.000 lei la 10.000 lei;”

La articolul 61 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind transportul, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicată conducătorului auto;”