Noutăți legislative 10-16 Octombrie 2022

1. La data 10 iunie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 571, Norma 18/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.

Cele mai importante prevederi:

Deși mare parte din prevederile Normei nr. 18/2022 au intrat în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării, respectiv la 10 septembrie 2022, prevederile art. I pct. 16, 18, 19 şi 20 ce sunt în legătură cu modalitatea de încheiere în format electronic a formularului de „Constatare amiabilă de accident„, au intrat în vigoare abia la 15 octombrie 2022.

Urmare a acestor modificări formularul ”Constatarea amiabilă de accident” poate fi utilizat în relaţia cu asigurătorii fără a mai fi necesară întocmirea documentelor de constatare de către poliţia rutieră, numai dacă este completat şi semnat pe suport hârtie sau electronic prin intermediul unor sisteme informatice de către ambii conducători de vehicule implicaţi în accident.

Formularul ”Constatare amiabilă de accidentîn format electronic reproduce acelaşi model grafic, conţine aceleaşi informaţii şi are aceeaşi valoare juridică cu cea a formularului tipărit.

Asigurătorii RCA şi BAAR dezvoltă şi administrează soluţiile tehnice şi stabilesc de comun acord procedura avizării daunei prin intermediul formularului în format electronic.

2. La data 10 octombrie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 983, Legea nr. 282/2022 pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Articolul 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 75

(1)Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.

(2)Cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază.

(3)Punctele de lucru pot fi deschise în mediul rural în aceeaşi unitate administrativ-teritorială sau în alte unităţi unde există deficit de medici stabilit de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:

– un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;

– un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

– un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.

(4)Serviciile medicale prestate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) sunt decontate în integralitate, conform legislaţiei în vigoare, indiferent dacă au fost prestate de către medicul de familie titular al cabinetului sau de către medicii angajaţi ai cabinetului.

(5)Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilităţi şi stimulente aferente înfiinţării şi funcţionării punctului secundar de lucru, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(6)În baza dispoziţiilor alin. (5), autorităţile administraţiei publice locale pot încheia cu reprezentantul legal al punctului secundar de lucru un contract civil în care să se consemneze drepturile şi obligaţiile părţilor.

(7)Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică şi punctelor de lucru deja înfiinţate.

3. La data de 10 octombrie 2022 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 980, Ordinul nr. 299/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

Cele mai importante prevederi:

Art. 3 alin. (1) se completează cu litera b1). Astfel, scoaterea definitivă sau temporară, după caz, din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se va putea face prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole cu suprafeţe de peste 1 ha şi până la maximum 50 ha, necesare pentru amplasarea obiectivelor de investiţie prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 18/1991 (specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacităţi de producţie a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţi de stocare a electricităţii, staţii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan), cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

La articolul 5 alineatul (21), după litera c) se introduc trei noi litere, literele d)-f). Astfel, în situaţia în care se solicită aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarul are obligația să depună pe lângă actul de proprietate, copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitivă, memoriu justificativ pentru solicitarea scoaterii definitive din circuitul agricol și următoarele:

 • acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deţinut de o altă persoană decât proprietarul; acordul administratorului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul aparţine domeniului public/privat al statului, în original;
 •  extrasul de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară cu maximum 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei, precum şi planul topografic pe care sunt evidenţiate suprafeţele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol, recepţionat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zonă.

După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul cuprins:

„Art. 81

 • Pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol, pentru întreaga suprafaţă a terenurilor agricole prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b1), beneficiarul depune la direcţia pentru agricultură judeţeană documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1), însoţită de proiectul tehnic privind amplasarea şi utilizarea obiectivelor de investiţie pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.
 • În cazul documentaţiei complete, direcţia pentru agricultură judeţeană, după verificarea documentaţiei şi a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în condiţiile prevăzute la art. 11, emite decizia de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, pentru suprafeţele de până la un hectar inclusiv, în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea cererii.
 • Pentru emiterea avizului în baza căruia se emite decizia privind scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol, prevăzută la alin. (1), direcţia pentru agricultură judeţeană, după verificarea documentelor şi a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, transmite prin sistem electronic sub semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat, la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile, documentaţia prevăzută la art. 8 alin. (11), pentru suprafeţele de peste 1 ha şi până la maximum 50 ha/obiectiv de investiţie, însoţită de proiectul tehnic privind amplasarea şi utilizarea obiectivelor de investiţie pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.
 • În termen de 15 zile de la înregistrare, structura de specialitate emite avizul necesar aprobării scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan sau nota de completare. Nota de completare se transmite, prin sistem electronic sub semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat, la direcţia pentru agricultură judeţeană pentru a fi comunicată beneficiarului, în termen de 3 zile de la emitere.
 • Beneficiarul are obligaţia transmiterii documentelor solicitate în nota de completare, în termen de 7 zile de la comunicarea notei prevăzute la alin. (4). În acest caz, termenul de emitere a avizului prevăzut la alin. (4) se prelungeşte cu 10 zile de la comunicarea notei de completare.
 • Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) şi/sau nedepunerea dovezii plăţii tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar atrage restituirea documentaţiei către beneficiar, până la împlinirea termenului de 45 de zile.
 • Direcţia pentru agricultură judeţeană emite decizia de aprobare privind scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, pe care o comunică beneficiarului în termen de 5 zile de la primirea avizului emis în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(5) şi transmis prin sistem electronic sub semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat.

Art. 82

 • În situaţia în care se realizează obiectivele prevăzute la art. (3) alin. (1) lit. b1), suprafaţa de teren agricol situată în extravilan, având categoria de folosinţă vii şi livezi, se poate utiliza în sistem dual, în limita a maximum 50 ha/obiectiv de investiţie.
 • În cazurile prevăzute la alin. (1), scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol se poate face pentru suprafeţele de teren efectiv ocupate pentru producerea de energie electrică, restul suprafeţei rămânând în circuitul agricol pentru desfăşurarea activităţilor agricole, definite conform legislaţiei în vigoare, specifice categoriei de folosinţă vii şi livezi.
 • Suprafeţele efectiv ocupate reprezintă suprafeţele construite la nivelul solului prin amplasarea stâlpilor structurii de montaj, invertoarelor, staţiilor de transformare, unităţilor de stocare a energiei electrice, sistemelor independente de pământare de protecţie şi paratrăsnet, căilor de acces, gardurilor de împrejmuire, precum şi a altor construcţii/subansamble necesare funcţionării acestor obiective prevăzute în proiectul tehnic.
 • Pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b1) în sistem dual, beneficiarul depune la direcţia pentru agricultură judeţeană documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1), completată cu proiectul tehnic privind amplasarea şi utilizarea obiectivelor de investiţie pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, respectiv, fără a se limita la acestea, tipul obiectivului de investiţie, modul de amplasare, gradul de ocupare, precum şi modul de exploatare a suprafeţelor rămase în circuitul agricol pentru obţinerea producţiei agricole, cu menţionarea suprafeţelor utilizate atât pentru producerea de energie electrică, cât şi pentru producţia agricolă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81.
 • În cazurile prevăzute la alin. (1), decizia de aprobare a scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol se emite numai pentru suprafaţa reprezentând însumarea suprafeţelor efectiv ocupate pentru producerea de energie electrică.” (3)Pentru emiterea avizului în baza căruia se emite decizia privind scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol, prevăzută la alin. (1), direcţia pentru agricultură judeţeană, după verificarea documentelor şi a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, transmite prin sistem electronic sub semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat, la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile, documentaţia prevăzută la art. 8 alin. (11), pentru suprafeţele de peste 1 ha şi până la maximum 50 ha/obiectiv de investiţie, însoţită de proiectul tehnic privind amplasarea şi utilizarea obiectivelor de investiţie pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

În ipoteza în care beneficiarul nu a inițiat lucrările de realizare a obiectivelor de investiţie prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 18/1991 în termen de 5 ani de la data comunicării deciziei pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol , terenul este reintrodus în circuitul agricol prin efectul legii, în baza unei notificări înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană de către beneficiarul scoaterii din circuitul agricol.

Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan se întocmeşte în 2 exemplare, unul pentru beneficiar şi unul pentru direcţia pentru agricultură judeţeană, care se reţine în arhiva acestei structuri. La fiecare exemplar se anexează avizul, decizia privind aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, nota de completare sau nota de restituire, în original, după caz.