Noutăți legislative 1-7 Noiembrie 2021

1. La data de 01 noiembrie 2021 au fost publicate în Monitorul Oficial Normele privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

  • În ceea ce privește aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit (f1) din Codul fiscal:

Potrivit art. 293 alin. (1) lit (f1) din Codul fiscal, este scutit de TVA importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un astfel de organism importă bunurile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepția situației în care bunurile importate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenție ori organism.

Această scutire de TVA se acordă la momentul importului pe baza prezentării facturii și a contractului de achiziție.

În situația în care, ulterior importului, condițiile pentru scutirea de TVA încetează să se aplice, Comisia Europeană sau agenția ori organismul în cauză care a efectuat importul de bunuri informează autoritatea vamală competentă, iar importul bunurilor respective este supus TVA în condițiile aplicabile la momentul schimbării destinației bunurilor.

Pentru importurile de bunuri efectuate în condițiile prevăzute de Norme, în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2021, pentru care TVA a fost plătită de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, taxa pe valoarea adăugată achitată la momentul importului se restituie la cererea Comisiei Europene sau a agenției ori organismului în cauză de către organele vamale competente, în conformitate cu prevederile referitoare la rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare.

  • În ceea ce privește aplicarea dispozițiilor art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal:

Potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, este scutită de TVA livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un astfel de organism achiziționează bunurile sau serviciile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepția situației în care bunurile și serviciile achiziționate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenție ori organism.

Scutirea de TVA se aplică de către furnizori/prestatori pe baza certificatului prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare), sub rezerva notelor explicative care figurează în anexa la certificatul respectiv.

În situația în care condițiile pentru scutire încetează să se aplice, Comisia Europeană sau agenția ori organismul în cauză informează organul fiscal competent, respectiv Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, cu privire la fiecare bun/serviciu a cărui destinație a fost schimbată și momentul schimbării destinației. Informarea va fi însoțită de copii ale documentelor pe baza cărora organul fiscal să poată stabili TVA datorată. Organul fiscal competent va emite o decizie de impunere referitoare la taxa de plată aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de TVA. În baza deciziei emise de organul fiscal competent Comisia Europeană, agenția ori organismul în cauză va achita taxa de plată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care condițiile pentru aplicarea au încetat să se aplice. Plata taxei se va face în contul indicat de organul fiscal competent. Scutirea de taxă aplicată de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii își menține valabilitatea și în situația în care condițiile pentru scutire încetează să se aplice.

În vederea aplicării scutirii de TVA, furnizorii/Prestatorii trebuie să emită facturi de corecție conform prevederilor art. 330 din Codul fiscal. Facturile de corecție se includ în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care au fost emise sau într-un decont ulterior, iar sumele reprezentând TVA colectată și încasată de la beneficiari se restituie acestora.

2. La data de 01.11.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura.

Potrivit OUG 120/2021, sistemul național privind factura electronică RO e-Factura reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice, stocarea prin mijloace electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.

Structura facturii electronice trebuie să respecte: 

   a) specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice așa cum sunt prevăzute în standardul european SR EN 16931-1, care sunt aplicabile la nivel național; 

   b) specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național; 

   c) conținutul semantic așa cum este descris în standardul SR EN 16931-1, sintaxele identificate în CEN/TS 16931-2, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. j), și corelarea adecvată definită în subpartea aplicabilă a CEN/TS 16931-3. 

Principalele dispoziții normative ale Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura:

Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alți operatori economici, pot opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (denumit în continuare Registrul RO e-Factura).

În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, atât emitentul facturii electronice, cât și destinatarul acesteia trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Procedura se aplică de către organele fiscale centrale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în a căror evidență sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe operatorii economici.

Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Registrul RO e-Factura permite următoarele:

a) consultarea informațiilor pentru fiecare operator economic în parte, identificat prin codul de identificare fiscală sau prin codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situația în care acesta este înregistrat în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal;

b) furnizarea, prin servicii web, a informațiilor din Registrul RO e-Factura. Interogarea registrului se face pe baza unei liste care conține codul de identificare fiscală al operatorului economic. Răspunsul serviciului web furnizează informații privind denumirea/numele, prenumele și adresa la care își are domiciliul fiscal fiecare operator economic care figurează în registru, starea (figurează/nu figurează) la data solicitată de către persoanele interesate, precum și intervalul de înregistrare corespunzător datei solicitate. Termenii și condițiile de utilizare a serviciului web de furnizare a informațiilor, în condițiile prezentului ordin, se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Registrul se actualizează permanent, pe baza cererilor de înregistrare în Registrul RO e-Factura depuse de operatorii economici și a informațiilor deținute de organele fiscale cu privire la radierea contribuabililor din Registrul contribuabililor/plătitorilor.

Înscrierea în Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, având bifată secțiunea III.

Formularul (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului (084).

De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.

3. La data de 04.11.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1.768/2021 pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991.

Principalele prevederi:

Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, revine persoanelor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al structurilor subordonate acesteia, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și celor care au atribuții de antifraudă fiscală.

Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are atribuții în domeniul gestiunii declarațiilor fiscale și bilanțurilor, are atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor privind nedepunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declarației din care rezultă că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au desfășurat activitate.

4. La data de 04.11.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial Regulamentul nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale.

Acest regulament stabilește modul de constituire și executare a garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor, precum și modalitatea de realizare a publicității garanțiilor reale.

Câteva din principalele dispoziții normative:

Constituirea garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor se realizează prin încheierea valabilă a contractului de garanție reală, inclusiv prin semnătura electronică calificată, validată conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. 

Contractul de garanție reală pentru ipoteci mobiliare se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute, în conformitate cu prevederile art. 2.388 din Codul civil.

Contractul de garanție reală pentru garanții financiare se încheie cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2004. 

Sub sancțiunea nulității, conform prevederilor art. 2.372 din Codul civil, contractul de garanție reală trebuie să permită identificarea părților, să ofere o descriere precisă a obiectului garanției realeși să menționeze cel puțin izvorul juridic al obligației garantate.

Contractele de garanție reală valabil încheiate constituie titluri executorii.

Contractul de garanție reală poate fi stocat pe orice tip de suport durabil care să asigure dovada existenței acestuia în vederea prezentării la orice moment pe perioada existenței garanției reale. După stingerea garanției reale, contractul va fi stocat conform prevederilor legale în vigoare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., poate să solicite oricăreia dintre părți o copie a contractului de garanție reală, certificată pentru conformitate cu originalul de către aceasta.

Părțile contractului de garanție reală sunt constituitorul garanției reale și beneficiarul garanției reale. Constituitorul garanției reale poate fi altă persoană decât debitorul obligației garantate. Beneficiarul garanției reale poate fi creditorul obligației garantate sau un terț desemnat de către acesta pentru a acționa în calitate de agent în operațiunea care a generat garanția reală.

Părțile includ în contractul de garanție reală cel puțin clauze referitoare la:

a) numele entității care administrează contul relevant în care este evidențiat dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor;

b) modul de calculare a valorii obligației garantate; modalitatea de calculare a valorii obligației garantate poate fi stabilită și prin referire la contractul ce reprezintă izvorul juridic al obligației garantate;

c) procedura de executare a garanției reale, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

d) în situația contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate, precizări referitoare la extinderea sau nu a garanției reale asupra fructelor instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor;

e) acordul constituitorului privind vânzarea instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor de către beneficiar sau privind luarea în proprietate a acestora în condițiile art. 28 alin. (8), în cazul neîndeplinirii obligației garantate.

Lipsa elementelor legate de identificarea părților, descrierea instrumentelor financiare relevante sau a portofoliului și indicarea izvorului juridic al obligației garantate printr-o ipotecă mobiliară se sancționează în condițiile art. 2.372, din Codul civil.

Garanția reală poate viza unul sau mai multe instrumente financiare relevante. În acest caz, garanția reală grevează fiecare dintre aceste instrumente financiare.

Contractul de garanție reală trebuie să indice instrumentele financiare relevante cel puțin prin menționarea tipului de instrument financiar, a emitentului, a codului ISIN și a cantității la momentul constituirii garanției reale.

În situația garanției reale constituite asupra unui portofoliu, garanția reală grevează întregul portofoliu, iar nu fiecare instrument financiar individual.

Contractul de garanție reală trebuie să indice portofoliul afectat garanției reale cu menționarea cel puțin a titularului de portofoliu, a entității la care este deschis și administrat contul de instrumente financiare, precum și descrierea naturii și a conținutului portofoliului.