Noutăți legislative 1-7 iunie 2020

1. Ordinul nr. 1107/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

M. Of. Partea I, nr. 468 din 3 Iunie 2020.

Data intrării în vigoare a actului normativ: 3 Iunie 2020

Rezumatul prevederilor Ordinului ANAF nr. 1107/2020:

Ordinul 1107/2020 introduce un nou formular aferent Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Acest formular va fi avut în vedere numai de către persoanele care până în data de 3 Iunie 2020 nu au depus Declarația Unică la organul fiscal competent și de către persoanele care, deși au depus această declarație, doresc să formuleze rectificări cu privire la informațiile pe care le-au furnizat organului fiscal..

Termenul până la care Declarația Unică trebuie depusă a fost prelungit până la 30 Iunie 2020 inclusiv.

Odată cu noul formular, organul fiscal a emis și o serie suplimentară de instrucțiuni care trebuie urmate de către contribuabil în scopul completării corecte a Declarației Unice.

Vă reamintim că Declarația Unică trebuie completată de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

2. Ordinul nr. 457/2020 al Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (A.N.O.F.M.) privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

M. Of. Partea I, nr. 481 din 05 Iunie 2020

Data intrării în vigoare a actului normativ: 5 Iunie 2020

Rezumatul prevederilor Ordinului nr. 457/2020:

Prin Ordinul nr. 457/2020 al Președintelui A.N.O.F.M. a fost stabilit modelul documentelor pe care angajatorii care urmează să solicte decontarea sau subvenționarea unei părți din salariile angajaților lor în baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 92/2020 trebuie să le înainteze către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul în care își au stabilit sediul social.

Angajatorul urmează să completeze o cerere din care trebuie să reiasă datele sale de identificare, procentul din salariul angajaților care dorește să îi fie decontat din bugetul public și perioada pentru care solicită decontarea, cu indicarea lunilor aferente. La cerere, angajatorul trebuie să atașeze dovada achitării obligațiilor fiscale aferente perioadei pentru care solicită deducerea și lista angajaților pentru care se solicită deducerea.

De asemenea, a fost publicat și modelul declarației pe proprie răspundere care urmează să fie completată și semnată de reprezentantul legal al angajatorului, declarație prin care angajatorul atestă că îndeplinește toate condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru a beneficia de dreptul de deducere. Această declarație trebuie înaintată de asemenea către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul în care acesta își are stabilit sediul social.

3. Ordinul nr. 1010/2020 al Ministerului Sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

M. Of. Partea I, nr. 482 din 5 Iunie 2020

Data intrării în vigoare a actului normativ: 5 Iunie 2020

Rezumatul prevederilor Ordinului nr. 1010/2020:

Prin Ordinul nr.1010/2020, Ministerul Sănătății a adoptat mai multe modificări în ceea ce privește organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.

Una din principalele modificări se referă la faptul că în același spațiu cu destinația de cabinet medical nu mai pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale. Prin excepție, pot fi înființate și mai mult de două cabinete, dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate.

O altă modificare adusă prin Ordinul 1010/2020 se referă la obligația titularului cabinetului medical de a notifica orice modificare a listei de servicii medicale furnizate sau a listei personalului angajat direct către direcțiile de sănătate publică în a căror arie de competență funcționează unitatea medicală. Pentru orice modificare a listei de servicii medicale furnizate, ca-binetului medical i se va elibera un supliment la certificatul de înregistrare.

O altă obligație instituită prin Ordinul 1010/2020 vizează unitățile sanitare, care vor avea obligația de a solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a căror rază își desfășoară activitatea un aviz conform ori de câte ori au loc modificări ale listei de servicii medicale furnizate sau ale listei de personal medical de specialitate angajat cu contract individual de muncă ori în altă formă.

Nu în ultimul rând, Ordinul 1010/2020 introduce o nouă listă privind dotarea minimă obligatorie a cabinetelor medicale (Anexa 2 la Ordin), în funcție de specificul serviciilor medicale prestate.

4. Decizia Curții Constituționale nr. 155/2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru suspendarea rambursării creditelor

M. Of. Partea I, nr. 473 din 04 iunie 2020

Data de la care Decizia devine obligatorie pentru terți: 4 Iunie 2020

Rezumatul Deciziei 155/2020:

Prin Decizia nr. 115/2020, Curtea Constituțională a declarat Legea pentru suspendarea rambursării creditelor ca fiind neconstituțională în întregul ei. Această decizie a fost dată anterior promulgării legii de către Președintele României, motiv pentru care legea pentru suspendarea rambursării creditelor nu a produs niciun efect juridic.

Motivele pentru care legea a fost declarată neconstituțională au vizat încălcarea unor aspecte de procedură a parcursului legislativ și nu motive care să vizeze fondul legii. În esență, Curtea Constituțională a stabilit că Legea pentru suspendarea rambursării creditelor, în forma în care a fost adoptată de Parlamentul României, crează ambiguități și instanbilitate în mediul legislativ.

În acest sens, Curtea a notat și faptul că Legea pentru suspendarea rambursării creditelor conținea reglementări care se suprapuneau peste obiectul de reglementare al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2020, însă reglementa în mod diferit față de această ordonanță procedura de suspendare a obligațiilor de rambursare a creditelor. Pentru a evita o suprapunere legislativă care ar fi condus la neclarități pe piața serviciilor de credite și pentru că au fost încălcate o serie de aspecte procedurale privind adoptarea ei, Curtea Constituțională a declarat legea pentru suspendarea rambursării creditelor ca fiind neconstituțională în întregul ei.

Notă 1: în acest moment, persoanele care au contractate credite bancare pot formula cereri pentru suspendarea obligației de rambursare a acestor credite în baza O.U.G. nr. 37/2020.
Notă 2: în prezent, pe rolul Curții Constituționale este deschis dosarul nr. 532A/2020 care are ca obiect soluționarea unei excepții de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 37/2020.

4. Decizia Curții Constituționale nr. 190/2020 asupra admiterii obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

M. Of. Partea I, nr. 475 din 04 iunie 2020

Data de la care Decizia devine obligatorie pentru toate persoanele: 4 Iunie 2020

Rezumatul Deciziei nr. 190/2020:

Prin Decizia nr. 190/2020, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate ridicată de Președintele României și a declarat Legea pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 este neconstituțională în ansamblul său.

Modificarea legislativă declarată neconstituțională introducea posibilitatea desfășurării on-line a activităților didactice, posibilitatea desfășurării on-line a examenelor, a admiterii și prevedea prelungirea acreditării și autorizării provizorii a programelor de studii universitare de licență și ale domeniilor de masterat, precum și a organizațiilor furnizoare de educație din învățământul preuniversitar și superior, chiar și în circumstanțe normale.

Motivele pentru care legea a fost declarată neconstituțională au vizat încălcarea unor aspecte de procedură a parcursului legislativ și nu motive care să vizeze fondul legii. În esență, Curtea a constatat că Parlamentul a încălcal principiul bicameralismului în adoptarea Legii de modificare a Legii educației naționale.

5. Ordinul nr. 974/2020 al Ministerului Sănătății privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere

M. Of. Partea I, nr. 471 din 03 iunie 2020

Data intrării în vigoare a actului normativ: 3 Iunie 2020

Rezumatul prevederilor Ordinului nr. 974/2020:

Ordinul nr. 974/2020 instituie o nouă procedură de evaluare a personalului contractual cu funcții de conducere și de execuție din din sistemul sanitar, din cadrul direcțiilor de sănătate publică, din unitățile sanitare cu personalitate juridică și din instituțiile publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

Evaluarea se va realiza prin compararea gradului și modului de îndeplinire a criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către personalul contractual, pe parcursul unui an calendaristic. Evaluarea se va raporta la atribuțiile cuprinse în fișa postului.

Perioada supusă evaluării este cuprinsă între 1 Ianuarie – 31 Decembrie și trebuie realizată cel târziu până în 31 Martie a anului următor celui pentru care se realizează evaluarea.

Vor fi exceptați de la procedura de evaluare: debutanții; angajații al căror contract de muncă este suspendat; angajații promovați pe o altă funcție de conducere sau execuție; angajații aflați în concediu de creștere a copilului; angajații care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau fără plată.

Persoanele evaluate vor putea obține note între 1.00 (nesatisfăcător) și 5.00 (foarte bine) și vor putea formula contestație în cazul în care sunt nemulțumite de nota atribuită de examinator.