Noutăți legislative 1-22 August 2022

1. În data 16.08.2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 806 privind aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr.257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin (1) din OUG nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în Romania, abrogata prin OUG nr. 22/2022 privind implementarea formularului digital de intrare în România( publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 807)

Cele mai importante prevederi:

Pentru recuperarea amenzilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 din OUG 129/2021, solicitanții pot depune, la organul fiscal local, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri o cerere de restituire;

Termenul de soluționare este de maximum 45 de zile de la depunerea acestora;

În cazul în care, după primirea documentației înaintate de solicitant și verificarea datelor din evidența de plătitori, organul fiscal local competent constată existența unor obligații fiscale restante ale acestuia, sumele solicitate se vor restitui numai după efectuarea compensării acestor obligații bugetare restante;

În situația în care solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante sau după efectuarea compensării, organul fiscal local competent va emite decizia de restituire a sumelor de la bugetul local, va întocmi ordinul de plată sau fila cec, după caz, pe care o va înainta unității Trezoreriei Statului;

2. În data de 16.08.2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 807 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ( publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 807)

Cele mai importante prevederi:

În cazul salariaților care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate se datoreaza la nivelul bazei de calcul aferente veniturilor realizate iar nu conform salariului minim brut pe țară;

Salariații aflați în aceasta situație au obligația să depună la fiecare angajator/plătitor de venit o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată;

Prin excepție, în cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din salarii și asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, salariații nu au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respective;

Declarația pe propria răspundere se depune lunar, până la data de 5 a lunii următoare;

Pentru salariații care realizează în baza contractelor individuale de munca venituri din salarii si asmilate acestora sub nivelul minim brut pe tara garantat în plată, contributiile antementionate se vor stabili la nivelul celor aferente salariului minim brut pe țară;

În acest caz, salariatul va datora contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului realizat, iar în situaţia în care cuantumul contribuţiilor datorate de acesta este mai mic decât cele datorate la nivelul salariului minim brut pe ţară diferenţa se va suporta de angajator/plătitor de venit sau persoanele asimilate acestora;