experiență vastă în domenii

variate de expertiză

COMPETENȚE

 

CONSULTANȚĂ GENERALĂ ȘI SPECIFICĂ

Acte civile– redactăm contracte și asistăm clientul în derularea tranzacțiilor și a negocierilor, oferim consultanță în vederea constituirii și înregistrării de garanții/ipoteci; asistăm clientul în cadrul procedurilor succesorale.

Imobiliare – acordăm asistență juridică în vederea achiziționării, înstrăinării, administrării proprietăților imobiliare, a dezvoltării imobiliare, a modificării și actualizării de date cadastrale.

Societăți comerciale și grupuri de societăți – oferim asistență juridică în procedurile de constituire, administrare, conducere, modificare acte constitutive, fuziuni, divizări, achiziții, reorganizare, dizolvări, lichidări, insolvență.

Dreptul muncii – oferim consultanță în administrarea resurselor umane; în derularea procedurilor disciplinare și concedierilor.

Drept fiscal – oferim soluții fiscale optime în domeniul taxelor și impozitelor aplicabile rezidenților români sau străini; asistăm și reprezentăm clientul în fața autorităților fiscale; oferim consultanță cu privire la facilitățile acordate investițiilor străine și aplicarea Convenției privind evitarea dublei impuneri.

Drept financiar-bancar – acordăm consultanță privind activitatea bancară și oportunitatea unor tranzacții financiare, finanțarea investițiilor, restructurarea datoriilor și optimizarea investițiilor; îndeplinim proceduri de recuperare creanțe de la debitori.

Drepturi de proprietate intelectuală și industrială, mărci și comerț electronic – asistăm clientul în îndeplinirea procedurilor de înscriere a denumirilor și mărcilor la organele competente și a cesionării drepturilor de autor; oferim consultanţă cu privire la transferul drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul aceluiaşi grup de societăţi.

Protecția datelor cu caracter personal - îndeplinim procedurile de depunere a notificărilor la autoritatea competentă privind prelucrarea datelor personale în ţară; acordăm consultanță în elaborarea procedurilor și politicilor interne privind protecția datelor cu caracter personal.

Dreptul consumatorilor – oferim consultanţă cu privire la respectarea cerințelor legale privind drepturile consumatorilor.

Dreptul Uniunii Europene – acordăm asistență juridică de specialitate privind dreptul Uniunii Europene.

CEDO – oferim consultanță de specialitate cu privire la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și redactăm documentele necesare pe parcursul procedurii în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

Dreptul comerțului internațional – oferim consultanță în domeniul legislației aplicabile în domeniul comerțului internațional, INCOTERMS; redactăm contracte și asistăm clientul în derularea negocierilor și a tranzacțiilor.

Energie și resurse naturale – asistăm juridic derularea proiectelor de investiții în domeniul energetic; reprezentăm clienții în fața autorităților de reglementare și participăm la negocieri.

Drept informatic – oferim consultanță cu privire la diverse aspecte specifice activității clientului; redactăm și negociem contracte de distribuție de software, contracte de outsourcing (hardware/software), contracte de web-hosting, contracte de dezvoltare IT; redactăm termeni și condiții.

Dreptul mediului –acordăm consultanță juridică privind obligațiile de mediu ale clientului în particular privind gestionarea deșeurilor, trasabilitatea, taxe și contribuții la Fondul de Mediu.

Transporturi – oferim consultanță juridică privind răspunderea transportatorilor, regimul juridic și fiscal al mărfurilor ce fac obiectul transporturilor internaționale.

LITIGII

Procese civile - asistăm clienții în diferite litigii din domeniul imobiliar, carte funciară, succesiuni, reconstituirea dreptului de proprietate privată, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, arendare, proprietate intelectuală, etc.

Procese penale – reprezentăm clientul atât în faza de cercetare penală, cât și în fața instanțelor de judecată.

• Litigii cu profesioniști - asistăm clienții în diferite litigii care au ca obiect interpretarea, executarea, încetarea contractelor, recuperarea de debite;

Contencios administrativ şi fiscal – reprezentăm clienții atât în procedura prealabilă a contestării actelor administrative, inclusiv fiscale, cât și în procedura contencioasă; oferim asistență clienților în procedurile administrative accesorii (eșalonarea obligațiilor de plată, compensare, etc).

Dreptul muncii – asistăm clienții în procedurile de contestare a deciziilor de sancționare a angajaților sau de încetare a contractelor de muncă ale angajaților acestora; asistăm clienții în litigii care au ca obiect plata drepturilor salariale, răspunderea patrimonială a angajaților și răspunderea angajatorului.

Insolvență – reprezentăm creditorii sau debitorii în cadrul procedurilor de reorganizare sau faliment; elaborăm strategii pentru evitarea stării de insolvență.

Plângeri contravenționale – redactăm plângeri contravenționale și reprezentăm clienții în soluționarea acestora.

Dreptul familiei – reprezentare în acțiuni de divorț, partaj, adopție, numire tutore/curator.

Dreptul cinegetic – asistăm și reprezentăm Asociații de vânătoare în proceduri legate de dobândirea și gestionarea fondurilor de vânătoare, proceduri referitoare la daunele produse culturilor și daune produse prin accidente rutiere cauzate de specii de interes cinegetic.

Excepții de neconstituționalitate – formulăm excepții de neconstituționalitate în fața Curții Constituționale.

Turism – reprezentăm clienții în litigii cu agenții de turism.

EXECUTARE SILITĂ

Reprezentare în cadrul procedurilor de executare a titlurilor executorii (sentințe, contracte, cecuri etc.), inclusiv în soluționarea contestației la executare.

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Asistăm și reprezentăm clienții în raport cu autoritățile administrative cu privire la următoarele activități:

  • înființarea societăților comerciale și înregistrarea modificărilor aduse actelor constitutive.
  • înființarea entităților non-profit și înregistrarea modificărilor aduse actelor constitutive.
  • operarea înregistrărilor în evidențele cadastrale.
  • înregistrarea fiscală a persoanelor fizice, declararea veniturilor și a bunurilor impozabile.
  • redactare și susținere de cereri adresate autorităților publice în derularea diverselor proceduri administrative, permise de muncă.
  • obținerea certificatelor de reședință pe teritoriul României.
  • redactarea și susținerea reclamațiilor administrative și a plângerilor prealabile/contestațiilor în procedurile de contencios administrativ.

NEGOCIERI ȘI TRANZACȚII

Oferim asistență și reprezentare în vederea încheierii, executării, modificării de contracte, negociere pentru soluționarea pe cale amiabilă a diverselor litigii sau divergențe; oferim asistență și reprezentare la încheierea tranzacțiilor judiciare.

DUE DILIGENCE

Oferim due-dilligence juridic în domeniul imobiliar, al fuziunilor, divizărilor şi achiziţiilor.

AUDIT JURIDIC

Verificăm îndeplinirea obligațiilor legale care revin clientului în funcție de specificul activității sale.

TRAINING JURIDIC

Oferim training cu privire la Răspunderea pentru produse, Negocierea și redactarea contractelor, Obligatiile și drepturile angajatorilor din perspectiva legislației muncii.

cb